Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:336:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 336, 23 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 336
46 årgången
23 december 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 2256/2003/EG av den 17 november 2003 om antagande av ett flerårigt program (2003-2005) för övervakning av handlingsplanen eEurope 2005, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis) (1) 1
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2257/2003 av den 25 november 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen för att anpassa förteckningen över undersökningskarakteristika (1) 6
Kommissionens förordning (EG) nr 2258/2003 av den 22 december 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2259/2003 av den 22 december 2003 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i december 2003 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2260/2003 av den 22 december 2003 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det andra kvartalet 2004 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2261/2003 av den 22 december 2003 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2003 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2262/2003 av den 22 december 2003 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2003 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 januari-31 mars 2004 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2263/2003 av den 22 december 2003 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i december 2003 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 2264/2003 av den 22 december 2003 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under brittisk flagg 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2265/2003 av den 19 december 2003 om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under tysk flagg 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 2266/2003 av den 19 december 2003 om upphävande av förordning (EG) nr 1119/2003 av den om upphörande av fiske efter vitling med fartyg under nederländsk flagg 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 2267/2003 av den 19 december 2003 om upphörande av fiske efter birkelånga med fartyg under tysk flagg 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 2268/2003 av den 22 december 2003 om förlängning av giltighetstiden för förordning (EG) nr 812/2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende import och transitering av vissa produkter från tredje land 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 2269/2003 av den 22 december 2003 om öppnande för år 2004 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung på Island vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 2270/2003 av den 22 december 2003 om öppnande för år 2004 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som är ett resultat av bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) 3448/93 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 2271/2003 av den 22 december 2003 om öppnande för år 2004 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa produkter med ursprung i Rumänien 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 2272/2003 av den 22 december 2003 om öppnande för år 2004 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Turkiet 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument (1) 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 2274/2003 av den 22 december 2003 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för år 2004 för tapioka med ursprung i Thailand 39
*Kommissionens förordning (EG) nr 2275/2003 av den 22 december 2003 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" (Spressa delle Giudicarie) 44
*Kommissionens förordning (EG) nr 2276/2003 av den 22 december 2003 om öppnande av tullkvoter och om fastställande av de tullar som skall tillämpas inom ramen för dessa tullkvoter på import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Egypten 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 2277/2003 av den 22 december 2003 om ändring av bilagorna I och II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1) 68
Kommissionens förordning (EG) nr 2278/2003 av den 22 december 2003 om fastställande av de tullsatser som skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 till och med den 30 april 2004 på import från Ungern till gemenskapen av vissa varor som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3448/93 75
Kommissionens förordning (EG) nr 2279/2003 av den 22 december 2003 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget 90
Kommissionens förordning (EG) nr 2280/2003 av den 22 december 2003 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 91
Kommissionens förordning (EG) nr 2281/2003 av den 22 december 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 93
*Kommissionens förordning (EG) nr 2282/2003 av den 22 december 2003 om upphörande av fiske efter liten hälleflundra med fartyg under brittisk flagg 94
Kommissionens förordning (EG) nr 2283/2003 av den 22 december 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 95
Kommissionens förordning (EG) nr 2284/2003 av den 22 december 2003 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza 97

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/898/EC
*Kommissionens beslut av den 1 juli 2003 om ingående av ett avtal om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin 99
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om ändring av avtalet om handel med vin 100
2003/899/EC
*Kommissionens beslut av den 28 november 2003 om att bevilja vissa parter befrielse från utvidgningen enligt rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina, och som bibehölls genom rådets förordning (EG) nr 1524/2000, till att även omfatta vissa cykeldelar samt om att häva det uppskjutande av betalning av den utvidgade antidumpningstullen på import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina som i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 88/97 beviljats vissa parter [delgivet med nr K(2003) 4419] 101
2003/900/EC
*Kommissionens beslut av den 17 december 2003 om ändring av beslut 2001/574/EG om fastställande av den produkt som skall användas för gemensam märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen [delgivet med nr K(2003) 4607] 107
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top