EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:325:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 325, 12 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 325
46 årgången
12 december 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2161/2003 av den 11 december 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 2162/2003 av den 11 december 2003 om fastställande av slutligt stöd för vissa trindsädesslag för regleringsåret 2003/04 18
Kommissionens förordning (EG) nr 2163/2003 av den 11 december 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2164/2003 av den 11 december 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2165/2003 av den 11 december 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på sextonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2166/2003 av den 11 december 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2167/2003 av den 11 december 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 30
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG 31
*Kommissionens direktiv 2003/119/EG av den 5 december 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa mesosulfuron, propoxykarbazon och zoxamid som verksamma ämnen (1) 41

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/861/EC
*Rådets beslut av den 8 december 2003 om analys av och samarbete om falska euromynt 44
2003/862/EC
*Rådets beslut av den 8 december 2003 om utvidgning av verkningarna av beslut 2003/861 om analys av och samarbete om falska euromynt till att även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta 45
Kommissionen
2003/863/EC
*Kommissionens beslut av den 2 december 2003 om hälsointyg för import av animaliska produkter från Förenta staterna [delgivet med nr K(2003) 4444] (1) 46
2003/864/EC
*Kommissionens beslut av den 5 december 2003 om ett särskilt ekonomiskt stöd från gemenskapen för det program för övervakning av campylobacter i gödkycklingar som Sverige har lagt fram för 2004 [delgivet med nr K(2003) 4532] 59
2003/865/EC
*Kommissionens beslut av den 11 december 2003 om fastställande av anvisningar för gemenskapens jämförande försök och tester av förökningsmaterial för Pelargonium l'Hérit. och Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch och Rosa L. enligt rådets direktiv 98/56/EG [delgivet med nr K(2003) 4626] 62
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top