Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:302:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 302, 20 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 302
46 årgången
20 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2033/2003 av den 19 november 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2034/2003 av den 19 november 2003 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 2605/2000 beträffande införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av vissa elektroniska vågar med ursprung i bland annat Taiwan, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2035/2003 av den 19 november 2003 om ändring av förordning (EG) nr 296/96 om de uppgifter som medlemsstaterna skall sända in för månatlig bokföring av de utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2036/2003 av den 19 november 2003 om undantag från förordning (EG) nr 896/2001 vad beträffar justeringskoefficienterna för år 2004 för varje traditionell aktörs referenskvantitet inom ramen för tullkvoterna för import av bananer 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2037/2003 av den 19 november 2003 om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 2038/2003 av den 18 november 2003 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2039/2003 av den 19 november 2003 om fastställande av exportbidrag för olivolja 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2040/2003 av den 19 november 2003 om ändring av importtullar inom rissektorn 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2041/2003 av den 19 november 2003 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/804/EC
*Kommissionens beslut av den 14 november 2003 om djurhälsovillkor och krav på intyg för import av levande blötdjur samt deras ägg och gameter för tillväxt, gödning, återutläggning och användning som livsmedel [delgivet med nr K(2003) 4153] (1) 22
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/805/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/805/GUSP av den 17 november 2003 om universalisering och förstärkning av multilaterala avtal om icke-spridning av massförstörelsevapen och bärare 34
2003/806/CFSP
*Rådets beslut 2003/806/GUSP av den 17 november 2003 om förlängning och ändring av beslut 1999/730/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd 1999/34/GUSP inför ett bidrag från Europeiska unionen för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen i Kambodja 37
2003/807/CFSP
*Rådets beslut 2003/807/GUSP av den 17 november 2003 om förlängning och ändring av beslut 2002/842/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd 2002/589/GUSP inför ett bidrag från Europeiska unionen för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen i Sydösteuropa 39
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top