EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:275:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 275, 25 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 275
46 årgången
25 oktober 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1869/2003 av den 20 oktober 2003 om ingående av avtalet genom skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten under perioden 3 december 2002-2 december 2003 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1870/2003 av den 24 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1871/2003 av den 23 oktober 2003 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1872/2003 av den 22 oktober 2003 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Republiken Korea 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1873/2003 av den 24 oktober 2003 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2003 av den 24 oktober 2003 om godkännande av nationella program för kontroll av skrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande garantier samt om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG (1) 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1875/2003 av den 24 oktober 2003 om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1876/2003 av den 24 oktober 2003 om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidrag för export av helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris till vissa tredje länder 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1877/2003 av den 24 oktober 2003 om inledandet av ett anbudsförfarande för fastställande av bidrag för export av helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1878/2003 av den 24 oktober 2003 om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1879/2003 av den 24 oktober 2003 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1880/2003 av den 24 oktober 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2003 av den 24 oktober 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för exportlicenser och bidrag för export av vissa mjölkprodukter till Cypern, Malta och Slovenien 30
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1) 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/765/EC
*Kommissionens beslut av den 23 oktober 2003 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Secale cereale och Triticum durum som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/402/EEG [delgivet med nr K(2003) 3862] (1) 47
2003/766/EC
*Kommissionens beslut av den 24 oktober 2003 om nödåtgärder för att förhindra spridning inom gemenskapen av Diabrotica virgifera Le Conte [delgivet med nr K(2003) 3880] 49
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top