EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:243:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 243, 27 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 243
46 årgången
27 september 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1700/2003 av den 22 september 2003 om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 av den 24 september 2003 om anpassning av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställande av gemensamma luftfartsbestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (1) 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (1) 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1703/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 80
Kommissionens förordning (EG) nr 1704/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 82
Kommissionens förordning (EG) nr 1705/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under september 2003 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas 84
Kommissionens förordning (EG) nr 1706/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i september 2003 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter 86
*Kommissionens förordning (EG) nr 1707/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av koefficienter som är tillämpliga på spannmål som exporteras i form av Scotch whisky under perioden 2003/2004 88
*Kommissionens förordning (EG) nr 1708/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av koefficienter som är tillämpliga på spannmål som exporteras i form av Irish whiskey under perioden 2003/2004 90
*Kommissionens förordning (EG) nr 1709/2003 av den 26 september 2003 om skörde- och lagerdeklarationer för ris 92
*Kommissionens förordning (EG) nr 1710/2003 av den 26 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna 98
Kommissionens förordning (EG) nr 1711/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 127:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 99
Kommissionens förordning (EG) nr 1712/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 80:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 101
Kommissionens förordning (EG) nr 1713/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 299:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 102
Kommissionens förordning (EG) nr 1714/2003 av den 26 september 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 1609/88 vad avser tidsfristen för inlagring av smör som säljs i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3143/85 och (EG) nr 2571/97 103
Kommissionens förordning (EG) nr 1715/2003 av den 26 september 2003 om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, bordsdruvor och äpplen) 104

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/673/EC
*Kommissionens beslut av den 25 september 2003 om undantag från rådets beslut 2001/822/EG när det gäller ursprungsregler för hummer i bitar från Saint Pierre och Miquelon [delgivet med nr K(2003) 3335] 106
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top