EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:189:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 189, 29 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 189
46 årgången
29 juli 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1338/2003 av den 23 juli 2003 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 januari 2003 på löner till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1339/2003 av den 28 juli 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1340/2003 av den 28 juli 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det tredje anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1032/2003 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1341/2003 av den 28 juli 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det tredje anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1033/2003 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1343/2003 av den 23 juli 2003 om tillfälligt upphävande under ytterligare sex månader, när det gäller socker enligt KN-numren 1701 och 1702 som importeras från Serbien och Montenegro, av den ordning som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2007/2000 beträffande införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1344/2003 av den 28 juli 2003 om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2003 av den 28 juli 2003 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2003 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/556/EC
*Kommissionens rekommendation av den 23 juli 2003 om riktlinjer för utarbetande av nationella strategier och bästa praxis för samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk [delgivet med nr K(2003) 2624] 36
2003/557/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juli 2003 om preliminär tilldelning till Nederländerna av ytterligare dagar ute ur hamn för fiskefartyg utrustade med bomtrål [delgivet med nr K(2003) 2636] 48
2003/558/EC
*Kommissionens rekommendation av den 25 juli 2003 om behandling av lokaliseringsuppgifter i elektroniska kommunikationsnät vid tillhandahållande av nödsamtalstjänster som byggts ut med samtalslokalisering [delgivet med nr K(2003) 2657] (1) 49
2003/559/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juli 2003 om ändring av beslut 2002/251/EG i syfte att minska skyddsåtgärderna beträffande fjäderfäkött och vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter som importeras från Thailand [delgivet med nr K(2003) 2721] (1) 52
Regionkommittén
*Arbetsordning 53
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top