Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:135:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 135, 03 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 135
46 årgången
3 juni 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 952/2003 av den 21 januari 2003 om export av vissa stålprodukter från Polen till gemenskapen från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande fram till dagen för Polens anslutning till Europeiska unionen (förlängning av giltighetstiden för dubbelkontrollsystemet) 1
*Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen 5
Kommissionens förordning (EG) nr 954/2003 av den 2 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 955/2003 av den 2 juni 2003 om rättelse av de engelska, spanska och nederländska språkversionerna av förordning (EG) nr 449/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker 14
Kommissionens förordning (EG) nr 956/2003 av den 2 juni 2003 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 15

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/389/EC
*Beslut nr 2/2003 av associeringsrådet EU-Polen av den 19 mars 2003 om förlängning av giltighetstiden för det dubbelkontrollsystem som inrättats genom associeringsrådets beslut nr 2/1999 till att omfatta perioden från och med dagen för det här beslutets ikraftträdande fram till dagen för Polens anslutning till Europeiska unionen 18
Kommissionen
2003/390/EC
*Kommissionens beslut av den 23 maj 2003 om fastställande av särskilda villkor för utsläppande på marknaden av vattenbruksdjur av arter som inte anses mottagliga för vissa sjukdomar, och produkter av dessa [delgivet med nr K(2003) 1641] (1) 19
2003/391/EC
*Kommissionens beslut av den 23 maj 2003 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen, när det gäller Förenta staterna [delgivet med nr K(2003) 1643] (1) 25
2003/392/EC
*Kommissionens beslut av den 23 maj 2003 om ändring av besluten 2003/70/EG och 2003/71/EG beträffande import av levande könsceller från fisk av familjen Salmonidae med ursprung i Norge och på Färöarna [delgivet med nr K(2003) 1675] (1) 27
2003/393/EC
*Kommissionens beslut av den 22 maj 2003 om ändring av beslut 2000/728/EG om fastställande av ansökningsavgift och årliga avgifter för gemenskapens miljömärke [delgivet med nr K(2003) 1780] (1) 31
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top