Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:115:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 115, 09 maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 115
46 årgången
9 maj 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg 1
Kommissionens förordning (EG) nr 783/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 784/2003 av den 8 maj 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av cirka 7705 ton ris från 1998 års skörd som innehas av det spanska interventionsorganet 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 785/2003 av den 8 maj 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 786/2003 av den 8 maj 2003 om justering av vissa agromonetära kompensationsstöd i Förenade kungariket 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 787/2003 av den 8 maj 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, och om undantag från den förordningen 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 788/2003 av den 8 maj 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/299/EG beträffande medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Slovakien och om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000 25
Kommissionens förordning (EG) nr 789/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 28
Kommissionens förordning (EG) nr 790/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på tjugonionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 30
Kommissionens förordning (EG) nr 791/2003 av den 8 maj 2003 om utfärdande av exportlicens för vin 31
Kommissionens förordning (EG) nr 792/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker i obearbetad form 32
Kommissionens förordning (EG) nr 793/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 35
Kommissionens förordning (EG) nr 794/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 37
Kommissionens förordning (EG) nr 795/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1582/2002 39
Kommissionens förordning (EG) nr 796/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 40
Kommissionens förordning (EG) nr 797/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 698/2003 41
Kommissionens förordning (EG) nr 798/2003 av den 8 maj 2003 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 581/2003 42
Kommissionens förordning (EG) nr 799/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 43
Kommissionens förordning (EG) nr 800/2003 av den 8 maj 2003 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 47
Kommissionens förordning (EG) nr 801/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 49
Kommissionens förordning (EG) nr 802/2003 av den 8 maj 2003 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 52
*Kommissionens förordning (EG) nr 803/2003 av den 8 april 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter 53
Kommissionens förordning (EG) nr 804/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 58
Kommissionens förordning (EG) nr 805/2003 av den 8 maj 2003 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 61
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/20/EG av den 8 april 2003 om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton 63

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/315/EC
*Rådets beslut av den 6 februari 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Malta om att till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta lägga ett protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 68
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Malta om att till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta lägga ett protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 69
Protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 71
Kommissionen
2003/316/EC
*Kommissionens beslut av den 28 mars 2003 om fördelning av de mängder kontrollerade ämnen som tillåts för viktiga användningsområden inom gemenskapen under 2003 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 [delgivet med nr K(2003) 747] (1) 75
2003/317/EC
*Kommissionens beslut av den 8 maj 2003 om ändring av beslut 2003/289/EG om skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Belgien [delgivet med nr K(2003) 1555] (1) 82
2003/318/EC
*Kommissionens beslut av den 8 maj 2003 om ändring av beslut 2003/290/EG om skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Nederländerna [delgivet med nr K(2003) 1556] (1) 86
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/319/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/319/GUSP av den 8 maj 2003 om stöd från Europeiska unionen till genomförandet av Lusakaavtalet om eldupphör och fredsprocessen i Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/203/GUSP 87
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top