EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:086:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 86, 03 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 86
46 årgången
3 april 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 601/2003 av den 2 april 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 602/2003 av den 2 april 2003 om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter som lämnats in under mars 2003 för fruset nötkött för bearbetning kan godkännas 3
Kommissionens förordning (EG) nr 603/2003 av den 2 april 2003 om fastställande av importtullar inom rissektorn 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 604/2003 av den 2 april 2003 om försäljning genom periodiskt anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 605/2003 av den 2 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 851/2002 när det gäller intygsförlagan 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 606/2003 av den 2 april 2003 om godkännande av de kontroller som görs i Israel av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 607/2003 av den 2 april 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 och av förordning (EG) nr 2497/2001, i syfte att beakta förordning (EG) nr 1832/2002 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 608/2003 av den 2 april 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2505/96 såvitt avser volymen för vissa autonoma gemenskapstullkvoter 20

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/231/EC
*Rådets beslut av den 17 mars 2003 om Europeiska gemenskapens anslutning till ändringsprotokollet till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden (Kyotokonventionen) 21
2003/232/EC
*Rådets beslut av den 27 mars 2003 om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén 46
2003/233/EC
*Rådets beslut av den 27 mars 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 47
Kommissionen
2003/234/EC
*Kommissionens beslut av den 2 april 2003 om ändring av beslut 74/360/EEG vad beträffar Förenade kungarikets befrielse från skyldigheten att tillämpa rådets direktiv 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter på hampa (Cannabis sativa) [delgivet med nr K(2003) 1055] 48
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top