EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:042:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 42, 15 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 42
46 årgången
15 februari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 278/2003 av den 6 februari 2003 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Polen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 279/2003 av den 14 februari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 18
Kommissionens förordning (EG) nr 280/2003 av den 14 februari 2003 om avvisande av ansökningar om exportlicens för spannmål för produkter med KN-nummer 11010015 20
Kommissionens förordning (EG) nr 281/2003 av den 14 februari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 113:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 21
Kommissionens förordning (EG) nr 282/2003 av den 14 februari 2003 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 66:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 23
Kommissionens förordning (EG) nr 283/2003 av den 14 februari 2003 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 285:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 24
Kommissionens förordning (EG) nr 284/2003 av den 14 februari 2003 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser för frukt och grönsaker 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 285/2003 av den 14 februari 2003 om utfärdande av importlicenser för första kvartalet 2003 för produkter av får- och getkött inom ramen för icke-nationsspecifika tullkvoter enligt GATT/WTO 28
Kommissionens förordning (EG) nr 286/2003 av den 14 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002 31
Kommissionens förordning (EG) nr 287/2003 av den 14 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002 32
Kommissionens förordning (EG) nr 288/2003 av den 14 februari 2003 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1895/2002 33
Kommissionens förordning (EG) nr 289/2003 av den 14 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1897/2002 34
Kommissionens förordning (EG) nr 290/2003 av den 14 februari 2003 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 35
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 38
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/11/EG av den 6 februari 2003 om ändring för tjugofjärde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (pentabromdifenyleter, oktabromdifenyleter) 45

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/102/EC
*Kommissionens beslut av den 14 februari 2003 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2003) 500] 47
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top