EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:029:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 29, 05 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 29
46 årgången
5 februari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 216/2003 av den 4 februari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 217/2003 av den 4 februari 2003 om upprättande av den prognostiserade försörjningsbalansen för spannmålsprodukter och torkat foder till de mindre Egeiska öarna för 2003 och om ändring av förordning (EG) nr 3175/94 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 218/2003 av den 4 februari 2003 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 5
Kommissionens förordning (EG) nr 219/2003 av den 4 februari 2003 om försäljning genom periodiskt anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen 7
Kommissionens förordning (EG) nr 220/2003 av den 4 februari 2003 om försäljning genom periodiskt anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan 14
Kommissionens förordning (EG) nr 221/2003 av den 4 februari 2003 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Islamiska republiken Pakistan 20

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/76/EC
*Rådets beslut av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden 22
2003/77/EC
*Rådets beslut av den 1 februari 2003 om fastställande av fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar 25
2003/78/EC
*Rådets beslut av den 1 februari 2003 om fastställande av de fleråriga tekniska riktlinjerna för Kol- och stålforskningsfondens forskningssprogram 28
Kommissionen
2003/79/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2001 om att en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende nr IV/M.2333 - De Beers/LVMH) [delgivet med nr K(2001) 2365] (1) 40
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
2003/80/JHA
*Rådets rambeslut 2003/80/RIF av den 27 januari 2003 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser 55

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2344/2002 av den 18 december 2002 om ändring av bilagorna I, III, V och VII till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (EGT L 357 av den 31.12.2002) 59
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top