EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:025:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 25, 30 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 25
46 årgången
30 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning 1
*Rådets förordning (EG) nr 151/2003 av den 27 januari 2003 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa kornorienterade elektroplåtar med ursprung i Ryssland 7
*Rådets förordning (EG) nr 152/2003 av den 27 januari 2003 om ändring av de antidumpningsåtgärder som genom förordning (EG) nr 299/2001 införts på import av kaliumpermanganat med ursprung i Folkrepubliken Kina 21
*Rådets förordning (EG) nr 153/2003 av den 27 januari 2003 om ändring av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1603/2000 införts på import av etanolaminer med ursprung i Amerikas förenta stater 23
*Rådets förordning (EG) nr 154/2003 av den 27 januari 2003 om ändring av de antidumpningsåtgärder som införts genom rådets förordning (EG) nr 495/98 och rådets förordning (EG) nr 2413/95 på import av ferrokiselmangan med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ukraina 25
*Rådets förordning (EG) nr 155/2003 av den 27 januari 2003 om ändring av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1824/2001 införts på import av ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan 27
Kommissionens förordning (EG) nr 156/2003 av den 29 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 157/2003 av den 28 januari 2003 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 158/2003 av den 29 januari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1662/2002 om införande av preliminära antidumpningstullar på import av vissa filamentgarner av cellulosaacetat med ursprung i Republiken Litauen och Amerikas förenta stater 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 159/2003 av den 29 januari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2377/2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92 37
Kommissionens förordning (EG) nr 160/2003 av den 29 januari 2003 om utfärdande av exportlicenser under system B av bidrag inom sektorn för frukt och grönsaker 38

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/65/EC
*Rådets beslut av den 21 januari 2003 om förlängning av tillämpning av beslut 2000/91/EG om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 40
Kommissionen
2003/66/EC
*Kommissionens beslut av den 28 januari 2003 om förlängning av den period som avses i artikel 21.3 i rådets direktiv 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis genom vilken medlemsstaterna ges rätt att förlänga giltighetstiden för beslut om likvärdighet avseende utsädespotatis från tredjeland [delgivet med nr K(2003) 351] (1) 42

Rättelser
*Rättelse till rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248 av den 16.9.2002) 43
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2388/2000 av den 13 oktober 2000 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 264 av den 18.10.2000) 43
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1508/2001 av den 24 juli 2001 om handelsnormer för lök och om ändring av förordning (EEG) nr 2213/83 (EGT L 200 av den 25.7.2001) 43
*Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut 2003/32/EG av den 21 november 2002 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT L 11 av den 16.1.2003) 44

Meddelande till läsarna S3
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top