EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:008:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 8, 14 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 8
46 årgången
14 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 54/2003 av den 13 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 55/2003 av den 13 januari 2003 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 3
Kommissionens förordning (EG) nr 56/2003 av den 13 januari 2003 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker 5
*Kommissionens direktiv 2003/5/EG av den 10 januari 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa deltametrin som verksamt ämne (1) 7

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/17/EC
*Rådets beslut av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (1) 10
2003/18/EC
*Rådets beslut av den 19 december 2002 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 18
Protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 22
2003/19/EC
*Rådets beslut av den 14 oktober 2002 om hävande av sekretessen för vissa delar av Sirenehandboken som antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 34
Kommissionen
2003/20/EC
*Kommissionens beslut av den 27 december 2002 om tillämpning av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG [delgivet med nr K(2002) 5304] (1) 35
2003/21/EC
*Kommissionens beslut av den 30 december 2002 om ändring av beslut 2002/673/EG av den 22 augusti 2002 om godkännande av program för genomförande av medlemsstaternas undersökningar avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar [delgivet med nr K(2002) 5488] 37
2003/22/EC
*Kommissionens beslut av den 30 december 2002 om gemenskapens inköp av vaccin mot klassisk svinpest och inrättande av ett gemenskapslager av sådant vaccin [delgivet med nr K(2002) 5490] 40
2003/23/EC
*Kommissionens beslut av den 30 december 2002 om ekonomiskt stöd till obligatorisk slakt av djur under tiden den 1 juli-31 oktober 2001 på grund av mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2002) 5491] 41
2003/24/EC
*Kommissionens beslut av den 30 december 2002 om att utveckla ett integrerat veterinärdatasystem [delgivet med nr K(2002) 5496] 44

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2304/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av rådets beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) (EGT L 348 av den 21.12.2002) 46
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top