EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:348:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 348, 21 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 348
45 årgången
21 december 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2002/991/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 19 december 2002 om upphävande av restriktiva åtgärder mot "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) och om upphävande av de gemensamma ståndpunkterna 97/759/GUSP och 98/425/GUSP 1
2002/992/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 19 december 2002 om förbud mot import av rådiamanter från Sierra Leone 2
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2285/2002 av den 10 december 2002 om de skyddsåtgärder som föreskrivs i AVS-EG-partnerskapsavtalet och om upphävande av förordning (EEG) nr 3705/90 3
*Rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den 10 december 2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och om upphävande av förordning (EG) nr 1706/98 5
*Rådets förordning (EG) nr 2287/2002 av den 16 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter 42
*Rådets förordning (EG) nr 2288/2002 av den 19 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1601/2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på import av vissa linor eller kablar, av järn eller stål, med ursprung i Ryska federationen, Konungariket Thailand, Tjeckiska republiken och Republiken Turkiet 52
*Rådets förordning (EG) nr 2289/2002 av den 19 december 2002 om avslutande av en översyn (avseende ny exportör) av förordning (EG) nr 1600/1999 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm med ursprung i Republiken Indien, om återinförande av tullen på import från en exportör i det landet och om avslutande av registrering av denna import 54
*Rådets förordning (EG) nr 2290/2002 av den 19 december 2002 om import till gemenskapen av rådiamanter från Sierra Leone 56
Kommissionens förordning (EG) nr 2291/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 58
Kommissionens förordning (EG) nr 2292/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i december 2002 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 60
Kommissionens förordning (EG) nr 2293/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det andra kvartalet 2003 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland 62
Kommissionens förordning (EG) nr 2294/2002 av den 20 december 2002 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2002 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 64
Kommissionens förordning (EG) nr 2295/2002 av den 20 december 2002 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2002 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 januari-31 mars 2003 66
Kommissionens förordning (EG) nr 2296/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i december 2002 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas 68
Kommissionens förordning (EG) nr 2297/2002 av den 20 december 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 70
*Kommissionens förordning (EG) nr 2298/2002 av den 20 december 2002 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under brittisk flagg 71
*Kommissionens förordning (EG) nr 2299/2002 av den 20 december 2002 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden nr 44/2002 EG 72
*Kommissionens förordning (EG) nr 2300/2002 av den 19 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2603/97 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för import av ris med ursprung i AVS-staterna och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) 74
*Kommissionens förordning (EG) nr 2301/2002 av den 20 december 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 1999/105/EG när det gäller definitionen av små kvantiteter av frön 75
*Kommissionens förordning (EG) nr 2302/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter 78
*Kommissionens förordning (EG) nr 2303/2002 av den 9 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 230/2001 av den 2 februari 2001 om införande av en preliminär antidumpningstull på vissa linor och kablar, av järn eller stål, med ursprung i Ryska federationen, Konungariket Thailand, Republiken Tjeckien och Republiken Turkiet och om godtagande av åtaganden som gjorts av vissa exportörer i Republiken Tjeckien och Republiken Turkiet 80
*Kommissionens förordning (EG) nr 2304/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av rådets beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) 82
*Kommissionens förordning (EG) nr 2305/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris 92
*Kommissionens förordning (EG) nr 2306/2002 av den 20 december 2002 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 104/2000 beträffande anmälan av importpriser för fiskeriprodukter 94
Kommissionens förordning (EG) nr 2307/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 100
Kommissionens förordning (EG) nr 2308/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt B-ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1895/2002 102
Kommissionens förordning (EG) nr 2309/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002 103
Kommissionens förordning (EG) nr 2310/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1897/2002 104
Kommissionens förordning (EG) nr 2311/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002 105
Kommissionens förordning (EG) nr 2312/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under december 2002 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas 106
Kommissionens förordning (EG) nr 2313/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i december i 2002 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter 108
Kommissionens förordning (EG) nr 2314/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 110
Kommissionens förordning (EG) nr 2315/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2282/2002 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 111
Kommissionens förordning (EG) nr 2316/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2283/2002 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 113
Kommissionens förordning (EG) nr 2317/2002 av den 20 december 2002 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa ägg- och fjäderfäköttprodukter som ges in under december 2002 i enlighet med det förfarande som föreskrivs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Bulgarien kan godtas 115
Kommissionens förordning (EG) nr 2318/2002 av den 20 december 2002 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 117

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/993/EC
*Rådets beslut av den 16 december 2002 om undertecknande på gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Nepal om handel med textilprodukter, vilket paraferades i Bryssel den 23 oktober 2002 120
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och konungariket Nepal om handel med textilprodukter 121
Kommissionen
2002/994/EC
*Kommissionens beslut av den 20 december 2002 om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina [delgivet med nr K(2002) 5377] (1) 154
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top