EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:341:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 341, 17 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 341
45 årgången
17 december 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003-2007) 1
*Rådets förordning (EG) nr 2236/2002 av den 10 december 2002 om finansiellt bidrag från gemenskapen till Internationella fonden för Irland (2003-2004) 6
Kommissionens förordning (EG) nr 2237/2002 av den 16 december 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 2238/2002 av den 16 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2239/2002 av den 16 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2240/2002 av den 16 december 2002 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2241/2002 av den 16 december 2002 om fastställande av exportbidrag för nötkött 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2242/2002 av den 16 december 2002 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2042/2002 22
Kommissionens förordning (EG) nr 2243/2002 av den 16 december 2002 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2048/2002 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 2244/2002 av den 16 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 beträffande användningen av vinsyra i vinprodukter 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 2245/2002 av den 21 oktober 2002 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002 av den 16 december 2002 om avgifter till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) vid registrering av gemenskapsformgivningar 54
Kommissionens förordning (EG) nr 2247/2002 av den 16 december 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 60

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/980/EC
*Beslut nr 4/2002 av associeringsrådet EU-Republiken Slovakien av den 8 oktober 2002 om ändring av beslut nr 1/1995 om antagande av associeringsrådets arbetsordning, genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté mellan Regionkommittén och den slovakiska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén 61
2002/981/EC
*Rådets beslut av den 11 november 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Konungariket Norge, å andra sidan, om protokoll nr 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge 63
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Konungariket Norge, å andra sidan, om protokoll nr 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge 64
Kommissionen
2002/982/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 2002 om fortsatta jämförande försök och test när det gäller förökningsmaterial för prydnadsväxter av arterna Chamaecyparis, Ligustrum vulgare och Euphorbia fulgens i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG (1) 68
2002/983/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 2002 om fortsatta jämförande försök och test när det gäller förökningsmaterial och plantor av Prunus domestica i enlighet med rådets direktiv 92/34/EEG (1) 69
2002/984/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 2002 om fortsatta jämförande försök och tester i gemenskapen när det gäller utsäde och förökningsmaterial av gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus och Allium ascalonicum inom ramen för rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG (1) 70

Rättelser
Rättelse till kommissionens tjugosjätte direktiv 2002/34/EG av den 15 april 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna 2, 3 och 7 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT L 102 av den 18.4.2002) 71
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top