EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:328:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 328, 05 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 328
45 årgången
5 december 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets rambeslut av den 28 november 2002 om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2154/2002 av den 28 november 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 4045/89 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2155/2002 av den 4 december 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2156/2002 av den 4 december 2002 om fastställande av slutligt stöd för vissa trindsädesslag för regleringsåret 2002/03 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2157/2002 av den 4 december 2002 om fastställande för regleringsåret 2002/03 av fördelningen av 5000 ton korta linfibrer och hampfibrer i nationella garanterade kvantiteter mellan Danmark, Grekland, Irland, Italien och Luxemburg 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 2158/2002 av den 3 december 2002 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2159/2002 av den 4 december 2002 om fastställande av importtullar inom rissektorn 14
*Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse 17

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/947/EC
*Kommissionens beslut av den 2 december 2002 om ändring av beslut 93/467/EEG om bemyndigande för medlemsstaterna att göra undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG, för obarkade stockar av ek (Quercus L.) med ursprung i Kanada eller Förenta staterna [delgivet med nr K(2002) 4761] 19
2002/948/EC
*Kommissionens beslut av den 29 november 2002 om gemenskapens ekonomiska bidrag till Portugals utgifter för att upprätta ett gemenskapsregister över vinodlingar [delgivet med nr K(2002) 4780] 21
2002/949/EC
*Kommissionens beslut av den 4 december 2002 om att inte uppta azafenidin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2002) 4781] (1) 23
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top