EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:177:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 177, 06 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 177
45 årgången
6 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2002 av den 5 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1215/2002 av den 5 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 20/2002 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsordningar för de yttersta randområdena som inrättas genom rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2002 av den 5 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2300/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1221/97 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1217/2002 av den 5 juli 2002 om att importörer och tillverkare av vissa EINECS-ämnen skall åläggas att lämna vissa uppgifter och genomföra vissa undersökningar i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1218/2002 av den 5 juli 2002 om utfärdande av importlicenser för viss konserverad svamp 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1219/2002 av den 5 juli 2002 om fastställande av exportbidrag för olivolja 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1220/2002 av den 5 juli 2002 om i vilken utsträckning ansökningar om importavgifter som lämnats in under juni 2002 för fruset nötkött för bearbetning kan godkännas 12
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 13
Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet 20
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/45/EG av den 25 juni 2002 om ändring för tjugonde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (klorparaffiner med kort kolkedja) 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/545/EC
*Kommissionens beslut av den 5 juli 2002 om genomförande av ett vaccinationsprogram avseende bluetongue i Italien och inköp av vaccinet [delgivet med nr K(2002) 2525] 23
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top