EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:176:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 176, 05 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 176
45 årgången
5 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1202/2002 av den 4 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1203/2002 av den 4 juli 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1204/2002 av den 4 juli 2002 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2002 av den 4 juli 2002 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiofemte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1206/2002 av den 4 juli 2002 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under spansk flagg 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1207/2002 av den 4 juli 2002 om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder för regleringsåret 2001/2002 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1208/2002 av den 4 juli 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1209/2002 av den 4 juli 2002 om utfärdande av exportlicens för vin 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1210/2002 av den 4 juli 2002 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1211/2002 av den 4 juli 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 900/2002 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1212/2002 av den 4 juli 2002 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1213/2002 av den 4 juli 2002 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 18
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
541/2002/ECSC
*Kommissionens beslut av den 9 april 2002 om användningen av statligt stöd till kolindustrin i Frankrike för åren 1994 till 1997 [delgivet med nr K(2002) 1329] (1) 26
2002/542/EC
*Kommissionens beslut av den 4 juli 2002 om ändring av beslut 96/482/EG när det gäller isoleringsperiodens längd vid import av levande fjäderfä och kläckningsägg från tredje länder och de djurhälsoåtgärder som skall vidtas efter sådan import [delgivet med nr K(2002) 2492] (1) 43
2002/543/EC
*Kommissionens beslut av den 4 juli 2002 om ändring av beslut 2001/783/EG när det gäller de skydds- och övervakningszoner som inrättats i gemenskapen när det gäller bluetongue i Italien [delgivet med nr K(2002) 2494] (1) 45
2002/544/EC
*Kommissionens beslut av den 4 juli 2002 om erkännande av det system med övervakningsnät för anläggningar för uppfödning av nötkreatur som genomförts i Belgien i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG [delgivet med nr K(2002) 2495] (1) 46

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 92/2002 av den 17 januari 2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på import av karbamid med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland (EGT L 17 av den 19.1.2002) 47
Rättelse till rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (EGT L 130 av den 15.5.2002) 47
Rättelse till Europaparlamentets och rådets rekommendation 2002/413/EG av den 30 maj 2002 om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa (EGT L 148 av den 6.6.2002) 48
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top