EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:164:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 164, 22 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 164
45 årgången
22 juni 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 juni 2002 om ändring av gemensam ståndpunkt 2001/443/GUSP om den internationella brottmålsdomstolen 1
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 3
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1078/2002 av den 21 juni 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1079/2002 av den 21 juni 2002 om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under belgisk flagg 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1080/2002 av den 21 juni 2002 om inledandet av en stående anbudsinfordran för råg som innehas av det tyska interventionsorganet för export till vissa tredje länder 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1081/2002 av den 21 juni 2002 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1082/2002 av den 21 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 395/2002 och om ökning till cirka 40000 ton av den stående anbudsinfordran för återförsäljning på den inre marknaden av ris som innehas av det italienska interventionsorganet 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 1083/2002 av den 21 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 347/2002 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av bordsviner i Frankrike 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1084/2002 av den 21 juni 2002 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1085/2002 av den 21 juni 2002 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för andra halvåret 2002 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de kvoter som öppnats av gemenskapen för vilka det endast krävs importlicens 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1086/2002 av den 21 juni 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1087/2002 av den 21 juni 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa europeiska länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1088/2002 av den 21 juni 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1089/2002 av den 21 juni 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1090/2002 av den 21 juni 2002 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1091/2002 av den 21 juni 2002 om ändring av exportbidragen för ägg 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1092/2002 av den 21 juni 2002 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens
476/2002/ECSC
*Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 17 juni 2002 om ändring av beslut 2001/933/EKSG om vissa på Ukraina tillämpliga bestämmelser avseende handel med vissa stålprodukter som omfattas av EKSG-fördraget 37
Kommissionen
2002/477/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juni 2002 om fastställande av hygienkrav för färskt kött och färskt fjäderfäkött som importeras från tredje land och om ändring av beslut 94/984/EG [delgivet med nr K(2002) 2196] (1) 39
2002/478/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juni 2002 om att inte uppta fentinacetat i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2002) 2199] (1) 41
2002/479/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juni 2002 om att inte uppta fentinhydroxid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2002) 2207] (1) 43
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top