Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:155:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 155, 14 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 155
45 årgången
14 juni 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1011/2002 av den 10 juni 2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av aktiverat kol i pulverform med ursprung i Folkrepubliken Kina 1
*Rådets förordning (EG) nr 1012/2002 av den 10 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2334/97 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på viss import av flata lastpallar av trä med ursprung i Republiken Polen och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1013/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1014/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1015/2002 av den 13 juni 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1016/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtioandra delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 1017/2002 av den 13 juni 2002 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1018/2002 av den 13 juni 2002 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (Fagiolo di Sorana) 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1019/2002 av den 13 juni 2002 om saluföringsnormer för olivolja 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1020/2002 av den 13 juni 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 2958/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 vad gäller den särskilda försörjningsordningen för vissa jordbruksprodukter 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1021/2002 av den 13 juni 2002 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1022/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1789/2001 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1023/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 537/2002 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1026/2002 av den 13 juni 2002 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1027/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 48
Kommissionens förordning (EG) nr 1028/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 52
Kommissionens förordning (EG) nr 1029/2002 av den 13 juni 2002 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 54

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/454/EC
*Kommissionens beslut av den 12 juni 2002 om ett tidsbegränsat försök med ökad högsta vikt för ett parti utsäde av vissa foderväxter i enlighet med rådets direktiv 66/401/EEG [delgivet med nr K(2002) 2078] (1) 57
2002/455/EC
*Kommissionens beslut av den 13 juni 2002 om ändring av beslut 2001/881/EG med avseende på förteckningen över gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller av djur och animalieprodukter från tredjeland [delgivet med nr K(2002) 2113] (1) 59
2002/456/EC
*Kommissionens beslut av den 13 juni 2002 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredjeland för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen, när det gäller Ungern [delgivet med nr K(2002) 2117] (1) 60
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 13 juni 2002 om ändring och förlängning av gemensam ståndpunkt 2001/357/GUSP om restriktiva åtgärder mot Liberia 62

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 563/2002 av den 2 april 2002 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel (EGT L 86 av den 3.4.2002) 63
Rättelser till kommissionens förordning (EG) nr 637/2002 av den 12 april 2002 om omfördelning av de under 2001 icke utnyttjade mängderna kvantitativa kvoter för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina (EGT L 96 av den 13.4.2002) 63
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top