Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:075:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 75, 16 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 75
45 årgången
16 mars 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2002/EG av den 1 mars 2002 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet 1
Kommissionens förordning (EG) nr 467/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 7
Kommissionens förordning (EG) nr 468/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 93:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 9
Kommissionens förordning (EG) nr 469/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 46:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 11
Kommissionens förordning (EG) nr 470/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 265:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 471/2002 av den 15 mars 2002 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 472/2002 av den 12 mars 2002 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (1) 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 473/2002 av den 15 mars 2002 om ändring av bilagorna I, II och VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel och om närmare bestämmelser för överföringen av uppgifter om användningen av kopparföreningar 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 474/2002 av den 15 mars 2002 om ändring av förordning (EG) nr 20/2002 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsordningar för de yttersta randområdena som inrättas genom rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 475/2002 av den 15 mars 2002 om avbrytande av tillämpningen av systemet med dubbelkontroll för vissa textilprodukter 26
Kommissionens förordning (EG) nr 476/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 28
Kommissionens förordning (EG) nr 477/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 29
Kommissionens förordning (EG) nr 478/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 30
Kommissionens förordning (EG) nr 479/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 31
Kommissionens förordning (EG) nr 480/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 32
Kommissionens förordning (EG) nr 481/2002 av den 15 mars 2002 om att inte fullfölja det 285:e delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 33
Kommissionens förordning (EG) nr 482/2002 av den 15 mars 2002 om beslut om att inte anta anbud som lämnats in under den tjugoförsta delanbudsinfordringen enligt förordning (EG) nr 690/2001 34
Kommissionens förordning (EG) nr 483/2002 av den 15 mars 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 35
*Kommissionens direktiv 2002/26/EG av den 13 mars 2002 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av ochratoxin A i livsmedel (1) 38
*Kommissionens direktiv 2002/27/EG av den 13 mars 2002 om ändring av direktiv 98/53/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel (1) 44

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/223/EC
*Rådets beslut av den 19 december 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) rörande ytterligare finansiering för 2001 för perioden 1999-2001 inom ramen för den gällande EG-UNRWA-konventionen 46
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) rörande ytterligare finansiering inom ramen för den gällande EG-UNRWA-konventionen för 1999-2001 47
Kommissionen
2002/224/EC
*Kommissionens beslut av den 19 september 2001 om det statliga stöd som Republiken Italien har genomfört till förmån för Enichem SpA [delgivet med nr K(2001) 2902] (1) 49
2002/225/EC
*Kommissionens beslut av den 15 mars 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/492/EEG när det gäller gränsvärden och analysmetoder för vissa marina biotoxiner i musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor [delgivet med nr K(2002) 1001] (1) 62
2002/226/EC
*Kommissionens beslut av den 15 mars 2002 om fastställande av särskilda hälsokontroller vid upptagning och beredning av vissa musslor med en halt av "amnesic shellfish poison" (ASP) som överstiger det gränsvärde som fastställs i rådets direktiv 91/492/EEG [delgivet med nr K(2002) 1009] (1) 65
2002/227/EC
*Kommissionens beslut av den 13 mars 2002 om bekräftande av att Israels system för kontroll av att principerna för god laboratoriesed (GLP) har inrättats och börjat fungera på ett tillfredsställande sätt 67
2002/228/EC
*Kommissionens beslut av den 14 mars 2002 om erkännande av fem israeliska provningsanläggningar som inom sina respektive specialområden befunnits uppfylla kraven på god laboratoriesed (GLP) 68
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top