EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:064:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 64, 07 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 64
45 årgången
7 mars 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 1
Kommissionens förordning (EG) nr 418/2002 av den 6 mars 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 419/2002 av den 6 mars 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2390/1999 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1663/95 när det gäller formen av och innehållet i den räkenskapsinformation som medlemsstaterna måste ställa till kommissionens förfogande inom ramen för granskning och godkännande av räkenskaperna för EUGFJ:s garantisektion 8
Kommissionens förordning (EG) nr 420/2002 av den 6 mars 2002 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1095/2001 avseende unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning 10
Kommissionens förordning (EG) nr 421/2002 av den 6 mars 2002 om fastställande för februari månad 2002 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 11
*Kommissionens direktiv 2002/23/EG av den 26 februari 2002 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker 13

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/192/EC
*Rådets beslut av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket 20
2002/193/EC
*Rådets beslut av den 28 februari 2002 om extra nationellt stöd från Republiken Frankrikes regering till destillation av vissa produkter inom vinsektorn 24
2002/194/EC
*Rådets beslut av den 28 februari 2002 om extra nationellt stöd från Republiken Italiens regering till destillation av vissa produkter inom vinsektorn 26
Kommissionen
2002/195/EC
*Kommissionens beslut av den 17 oktober 2001 om det stödsystem som Italien har för avsikt att genomföra för sektorerna för produktion, bearbetning och marknadsföring av produkter i bilaga I till EG-fördraget (lag nr 81 för regionen Sicilien av den 7 november 1995) [delgivet med nr K(2001) 3060] 27

Rättelser
Rättelse till rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) (EGT L 314 av den 30.11.2001) 39
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top