Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:055:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 55, 26 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 55
45 årgången
26 februari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 343/2002 av den 25 februari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 344/2002 av den 25 februari 2002 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 345/2002 av den 25 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2461/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1251/1999 beträffande användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller foder 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 346/2002 av den 25 februari 2002 om krisdestillation av bordsviner i Italien enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 347/2002 av den 25 februari 2002 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av bordsviner i Frankrike 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 348/2002 av den 25 februari 2002 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter och om undantag från förordning (EG) nr 800/1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 349/2002 av den 25 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 896/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 404/93 när det gäller importsystemet för bananer i gemenskapen 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 350/2002 av den 25 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1092/2001 särskilt beträffande regleringsåret för citroner som levereras till bearbetning 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 351/2002 av den 25 februari 2002 ändring av rådets förordning (EG) nr 3605/93 avseende hänvisningar till ENS 95 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 352/2002 av den 25 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1121/2001 om fastställande av justeringskoefficienter för den referenskvantitet som skall tilldelas varje traditionell aktör inom ramen för tullkvoterna vid import av bananer 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 353/2002 av den 25 februari 2002 om fastställande av vissa riktkvantiteter och högsta individuella kvantiteter för utfärdande av licenser för import av bananer till gemenskapen under andra kvartalet 2002 inom ramen för tullkvoterna 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 354/2002 av den 25 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2228/2001 om fastställande för år 2002 av en procentsats för nedsättning av de ansökta kvantiteterna från icke-traditionella aktörer inom ramen för tullkvoterna för import av bananer 27
Kommissionens förordning (EG) nr 355/2002 av den 25 februari 2002 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel 28
*Kommissionens direktiv 2002/18/EG av den 22 februari 2002 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att införa isoproturon som verksamt ämne 29

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/166/EC
*Rådets beslut av den 18 februari 2002 om tillstånd för Frankrike att förlänga tillämpningsperioden för en nedsatt punktskattesats för "traditionell" rom som framställs i landets utomeuropeiska departement 33
2002/167/EC
*Rådets beslut av den 18 februari 2002 om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsättning av punktskattesatsen i den autonoma regionen Madeira för rom och likörer som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likörer och eau-de-vie som framställs och konsumeras där 36
*Uppgifter om ikraftträdandet av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina 38
*Uppgifter om ikraftträdandet av tilläggsprotokollet om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Cypern 38
*Uppgifter om ikraftträdandet av tilläggsprotokollet om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta 38
*Uppgifter om ikraftträdandet av ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Malta om fastställande av de allmänna principerna för Republiken Maltas deltagande i gemenskapens program 38

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95 (EGT L 109 av den 19.4.2001) 39
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top