Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:050:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 50, 21 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 50
45 årgången
21 februari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 februari 2002 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 310/2002 av den 18 februari 2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe 4
*Rådets förordning (EG) nr 311/2002 av den 18 februari 2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa magnetskivor (3,5-tumsdisketter) med ursprung i Hongkong och Republiken Korea 13
*Rådets förordning (EG) nr 312/2002 av den 18 februari 2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa magnetskivor (3,5-tumsdisketter) med ursprung i Japan och Folkrepubliken Kina samt om avslutande av förfarandet när det gäller import av 3,5-tumsdisketter med ursprung i Taiwan 24
Kommissionens förordning (EG) nr 313/2002 av den 20 februari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 314/2002 av den 20 februari 2002 om tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet inom sektorn för socker 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 315/2002 av den 20 februari 2002 om notering av priserna för färska och kylda slaktkroppar av får på gemenskapens representativa marknader 47
Kommissionens förordning (EG) nr 316/2002 av den 20 februari 2002 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 49
Kommissionens förordning (EG) nr 317/2002 av den 20 februari 2002 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 51
Kommissionens förordning (EG) nr 318/2002 av den 20 februari 2002 om fastställande av exportbidragen för ägg 53
Kommissionens förordning (EG) nr 319/2002 av den 20 februari 2002 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött 55
Kommissionens förordning (EG) nr 320/2002 av den 20 februari 2002 om fastställande av exportbidrag för griskött 57
Kommissionens förordning (EG) nr 321/2002 av den 20 februari 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 59

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/146/EC
*Beslut nr 9/2001 av AVS-EG-ambassadörskommittén av den 20 december 2001 om fastställande av arbetsordningen för AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete 60
2002/147/EC
*AVS-EG-ambassadörskommitténs beslut nr 10/2001 av den 20 december 2001 om användning av icke tilldelade medel från åttonde Europeiska utvecklingsfonden 62
2002/148/EC
*Rådets beslut av den 18 februari 2002 om avslutande av samrådet med Zimbabwe enligt artikel 96 i AVS-EG-partnerskapsavtalet 64
Kommissionen
2002/149/EC
*Kommissionens beslut av den 30 oktober 2001 om det statliga stöd som Frankrike har genomfört till förmån för Corse-Méditerranée (SNCM) [delgivet med nr K(2001) 3279] (1) 66
2002/150/EC
*Kommissionens beslut av den 15 februari 2002 om tillstånd att släppa ut koagulerat potatisprotein och hydrolysat därav på marknaden som nya livsmedelsingredienser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2002) 506] 92
2002/151/EC
*Kommissionens beslut av den 19 februari 2002 om minimikrav för skrotningsintyg utfärdade i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon [delgivet med nr K(2002) 518] (1) 94
2002/152/EC
*Kommissionens beslut av den 19 februari 2002 om förlängning för nionde gången av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater [delgivet med nr K(2002) 541] (1) 96
2002/153/EC
*Kommissionens beslut av den 20 februari 2002 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket, om upphävande av beslut 2001/740/EG och om ändring för åttonde gången av beslut 2001/327/EG [delgivet med nr K(2002) 557] (1) 98
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top