EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:021:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 21, 24 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 21
45 årgången
24 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 112/2002 av den 23 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 113/2002 av den 23 januari 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 vad avser ändamålsklassificering av utgifter (1) 3
Kommissionens förordning (EG) nr 114/2002 av den 23 januari 2002 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2002 för den tullkvot för nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 2475/2000 för Republiken Slovenien kan godkännas 10
Kommissionens förordning (EG) nr 115/2002 av den 23 januari 2002 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2002 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern kan godkännas 11
Kommissionens förordning (EG) nr 116/2002 av den 23 januari 2002 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 13
Kommissionens förordning (EG) nr 117/2002 av den 23 januari 2002 om fastställande av exportbidragen för ägg 15
Kommissionens förordning (EG) nr 118/2002 av den 23 januari 2002 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 119/2002 av den 23 januari 2002 om öppnande för år 2002 av de tullkvoter som är tillämpliga på importer av produkter med ursprung i Litauen till Europeiska gemenskapen 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/46/EC
*Kommissionens beslut av den 21 januari 2002 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen [delgivet med nr K(2002) 84] (1) 21
2002/47/EC, ECSC, EURATOM
*Kommissionens beslut av den 23 januari 2002 om ändring av dess arbetsordning [delgivet med nr K(2002) 99] 23
2002/48/EC
*Kommissionens beslut av den 23 januari 2002 om ändring för sjunde gången av beslut 2001/740/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2002) 292] (1) 28
2002/49/EC
*Kommissionens beslut av den 23 januari 2002 om ändring för andra gången av beslut 2001/304/EG om märkning och användning av vissa animaliska produkter i samband med beslut 2001/172/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2002) 293] (1) 30
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
EFTA:s övervakningsmyndighet
152/2001
*Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 152/01/KOL av den 23 maj 2001 om ändring av riktlinjerna för tillämpningen av EES-bestämmelserna om statligt stöd till skydd för miljön samt om ändring för tjugoåttonde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd 32

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller exportbidrag inom sektorn för frukt och grönsaker (EGT L 268 av den 9.10.2001) 48
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (EGT L 341 av den 22.12.2001) 48
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top