EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:016:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 16, 18 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 16
45 årgången
18 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 75/2002 av den 17 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 76/2002 av den 17 januari 2002 om införande av gemenskapens förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter som omfattas av EKSG-fördraget och EG-fördraget och som har sitt ursprung i vissa tredje länder 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 77/2002 av den 17 januari 2002 om ändring av bilagorna I och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 9
*Kommissionens beslut nr 78/2002/EKSG av den 17 januari 2002 om undantag från Höga myndighetens rekommendation nr 1/64 om en höjning av skyddstullen på järn- och stålprodukter vid gemenskapens yttre gränser (169:e undantaget) 12
Kommissionens förordning (EG) nr 79/2002 av den 17 januari 2002 om utfärdande av A-licenser för import av vitlök 16
Kommissionens förordning (EG) nr 80/2002 av den 17 januari 2002 om utfärdande av A-licenser för import av vitlök 17
Kommissionens förordning (EG) nr 81/2002 av den 17 januari 2002 om utfärdande av A-licenser för import av vitlök 18
Kommissionens förordning (EG) nr 82/2002 av den 17 januari 2002 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2 19
Kommissionens förordning (EG) nr 83/2002 av den 17 januari 2002 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker 21
Kommissionens förordning (EG) nr 84/2002 av den 17 januari 2002 om utfärdande av exportlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker 22
Kommissionens förordning (EG) nr 85/2002 av den 17 januari 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 23
Kommissionens förordning (EG) nr 86/2002 av den 17 januari 2002 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugotredje delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 25
Kommissionens förordning (EG) nr 87/2002 av den 17 januari 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 26
Kommissionens förordning (EG) nr 88/2002 av den 17 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 943/2001 28
Kommissionens förordning (EG) nr 89/2002 av den 17 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 29
Kommissionens förordning (EG) nr 90/2002 av den 17 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1005/2001 30
Kommissionens förordning (EG) nr 91/2002 av den 17 januari 2002 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 9/2002 31
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG av den 7 december 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (1) 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/38/EC
*Kommissionens beslut av den 27 december 2001 om fastställande av undersökningsparametrar, koder och modellbestämmelser för registrering i maskinläsbar form av uppgifter från undersökningar av odlingar med vissa slag av fruktträd [delgivet med nr K(2001) 4626] 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top