EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:006:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 6, 10 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 6
45 årgången
10 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 28/2002 av den 9 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 29/2002 av den 19 december 2001 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen 3
Kommissionens förordning (EG) nr 30/2002 av den 9 januari 2002 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje land 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 31/2002 av den 9 januari 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 669/97 rörande öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung på Färöarna 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 32/2002 av den 9 januari 2002 om rättelse av förordning (EG) nr 13/2002 om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001 37
Kommissionens förordning (EG) nr 33/2002 av den 9 januari 2002 om fastställande av importtullar inom rissektorn 39
Kommissionens förordning (EG) nr 34/2002 av den 9 januari 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 42
Kommissionens förordning (EG) nr 35/2002 av den 9 januari 2002 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 44
*Rådets direktiv 2001/102/EG av den 27 november 2001 om ändring av rådets direktiv 1999/29/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (1) 45
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/104/EG av den 7 december 2001 om ändring av rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter (1) 50

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/16/EC
*Kommissionens beslut av den 27 december 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredje land i enlighet med direktiv 95/46/EG [delgivet med nr K(2001) 4540] (1) 52
2002/17/EC
*Kommissionens beslut av den 31 december 2001 om ändring av beslut 2001/765/EG om bemyndigande för medlemsstaterna att tillfälligt godkänna saluföring av skogsodlingsmaterial som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/404/EEG och 71/161/EEG [delgivet med nr K(2001) 4769] (1) 63
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Eftas övervakningsmyndighet
2001/228/COL
*Rekommendation från Eftas övervakningsmyndighet nr 228/01/COL av den 2 juli 2001 om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel för 2001 65

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 416/2001 av den 28 februari 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 om tillämpning av en flerårig ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 juli 1999-31 december 2001 i syfte att utsträcka tullfriheten utan någon kvantitativ begränsning till produkter med ursprung i de minst utvecklade länderna (EGT L 60 av den 1.3.2001) 70
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EGT L 174 av den 27.6.2001) 70
Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200 av den 30.7.1999) 70
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top