EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:304:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 304, 21 november 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 304
44 årgången
21 november 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2248/2001 av den 19 november 2001 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2249/2001 av den 20 november 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2250/2001 av den 20 november 2001 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under spansk flagg 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 2251/2001 av den 20 november 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutninsperioden (1) 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2252/2001 av den 20 november 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2222/2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (1) 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2253/2001 av den 20 november 2001 om upphörande av fiske efter skarpsill med fartyg under svensk flagg 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2254/2001 av den 20 november 2001 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2255/2001 av den 20 november 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 13
*Kommissionens direktiv 2001/99/EG av den 20 november 2001 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att införa glyfosat och tifensulfuronmetyl som verksamma ämnen 14

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/802/EC
*Beslut nr 6/2001 av associeringsrådet EU-Rumänien av den 17 oktober 2001 om fastställande av villkoren för Rumäniens deltagande i Kultur 2000-programmet 17
Kommissionen
2001/803/EC
*Kommissionens beslut av den 25 april 2001 om det statliga stöd som Finland genomfört till förmån för Ojala-Yhtymä Oy [delgivet med nr K(2001) 1139] (1) 20
2001/804/EC
*Kommissionens beslut av den 20 november 2001 om förlängning för åttonde gången av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnvårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater [delgivet med nr K(2001) 3717] (1) 26
Europeiska centralbanken
2001/805/EC
*Europeiska centralbankens riktlinje av den 25 oktober 2001 om ändring av riktlinje ECB/2000/6 om genomförande av artikel 52 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken efter utgången av övergångsperioden (ECB/2001/10) 28
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top