EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:215:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 215, 09 augusti 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 215
44 årgången
9 augusti 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1618/2001 av den 8 augusti 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1619/2001 av den 6 augusti 2001 om handelsnormer för äpplen och päron och om ändring av förordning (EEG) nr 920/89 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1620/2001 av den 8 augusti 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1232/2001 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av bordsviner i Italien 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 1621/2001 av den 8 augusti 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1661/1999 beträffande den exportlicens som krävs för jordbruksprodukter samt förteckningen över tullkontroll där produkter får deklareras för fri omsättning inom Europeiska gemenskapen 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1622/2001 av den 8 augusti 2001 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1623/2001 av den 8 augusti 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 24
*Kommissionens direktiv 2001/61/EG av den 8 augusti 2001 om användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (1) 26

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/613/EC
*Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare 30
2001/614/EC
*Beslut nr 2/2001 av associeringsrådet EU-Republiken Polen av den 7 maj 2001 om en förlängning med fem år av den period under vilken allt offentligt stöd som beviljas av Republiken Polen skall bedömas mot bakgrund av att landet är att betrakta som ett område som är identiskt med de områden som beskrivs i artikel 87.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 38
2001/615/EC
*Beslut nr 3/2001 av associeringsrådet EG-Polen av den 23 maj 2001 om antagande av genomföranderegler för tillämpning av de bestämmelser om statligt stöd som avses i artikel 63.1 iii och 63.2 i enlighet med artikel 63.3 i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan, samt i artikel 8.1 iii och 8.2 i protokoll nr 2 om EKSG-produkter till det avtalet 39
Kommissionen
2001/616/EC
*Kommissionens beslut av den 5 juni 2001 om finansiellt stöd från gemenskapen för driften av vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur 2001 [delgivet med nr K(2001) 1544] 43
2001/617/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juli 2001 om ekonomiskt stöd till utrotning av mul- och klövsjuka i Grekland under 2000 [delgivet med nr K(2001) 2224] 46
2001/618/EC
*Kommissionens beslut av den 23 juli 2001 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen, kriterier för vilka uppgifter som skall lämnas om denna sjukdom och om upphävande av beslut 93/24/EEG och beslut 93/244/EEG [delgivet med nr K(2001) 2236] (1) 48
2001/619/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2001 om ändring av beslut 92/160/EEG, 92/260/EEG och 93/197/EEG med avseende på import av registrerade hästar från vissa delar av Peru [delgivet med nr K(2001) 2314] (1) 55

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1116/2001 av den 5 juni 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 3677/90 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen för olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen (EGT L 153 av den 8.6.2001) 57
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top