Help Print this page 

Document L:2001:197:TOC

Title and reference
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 197, 21 juli 2001

Display all documents published in this Official Journal
Text
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 197
44 årgången
21 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1495/2001 av den 20 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1496/2001 av den 20 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1209/2001 om undantag av förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 beträffande interventionsuppköp av nötkött 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1497/2001 av den 20 juli 2001 om införande av preliminära antidumpningstullar på import av karbamid (urinämne) med ursprung i Republiken Bulgarien, Republiken Estland, Republiken Kroatien, Socialistiska folkliga libyska arabiska Jamahiriya, Republiken Litauen, Rumänien, Ukraina och Republiken Vitryssland, om godtagande av ett åtagande som gjorts av den exporterande tillverkaren i Republiken Bulgarien och om avslutande av förfarandet rörande import av karbamid (urinämne) med ursprung i Arabrepubliken Egypten och Republiken Polen 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1498/2001 av den 20 juli 2001 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 2001 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern kan godkännas 28
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan 30

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/549/EC
*Rådets beslut av den 16 juli 2001 om makroekonomiskt bistånd till Förbundsrepubliken Jugoslavien 38
Kommissionen
2001/550/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juli 2001 om märkning och användning av griskött enligt artikel 9 i rådets direktiv 80/217/EEG rörande Spanien [delgivet med nr K(2001) 2361] (1) 41
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top