EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:195:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 195, 19 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 195
44 årgången
19 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1469/2001 av den 16 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 772/1999 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Konungariket Norge 1
*Rådets förordning (EG) nr 1470/2001 av den 16 juli 2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina 8
*Rådets förordning (EG) nr 1471/2001 av den 16 juli 2001 om avslutande av interimsöversynen och ändring av den slutgiltiga antidumpningstull på import av ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten med ursprung i bland annat Thailand som infördes genom förordning (EG) nr 423/97, i den mån den exporterande producenten berörs 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1472/2001 av den 18 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1473/2001 av den 18 juli 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtioåttonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1474/2001 av den 18 juli 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 1475/2001 av den 18 juli 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1476/2001 av den 18 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1325/2001 när det gäller skyddsåtgärder rörande import från utomeuropeiska länder och territorier av blandningar av socker och kakao som omfattas av kumulation mellan AVS och ULT under perioden 1 juli 2001 till 1 december 2001 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1477/2001 av den 18 juli 2001 om undantag från förordning (EG) nr 708/98 om interventionsorganens övertagande av paddyris och om fastställande av de korrigeringsbelopp, tillägg och avdrag som skall tillämpas, avseende perioden för leverans till intervention under regleringsåret 2000/2001 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 1478/2001 av den 18 juli 2001 om ändring av bilagorna I, II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 1479/2001 av den 18 juli 2001 om medgivande att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädningsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1480/2001 av den 18 juli 2001 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under juli månad 2001 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till tredje land får godkännas 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1481/2001 av den 18 juli 2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1482/2001 av den 18 juli 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 42
Kommissionens förordning (EG) nr 1483/2001 av den 18 juli 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 44
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG av den 27 juni 2001 om ändring av rådets direktiv 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (1) 46

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/544/EC
*Kommissionens beslut av den 26 juni 2001 om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge [delgivet med nr K(2001) 1662] 50
2001/545/EC
*Kommissionens beslut av den 9 juli 2001 om ändring av beslut 97/167/EG beträffande godtagande av de åtaganden som gjorts i samband med översynen av rådets förordning (EEG) nr 3433/91 och förfarandet beträffande import av ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten med ursprung i bland annat Konungariket Thailand [delgivet med nr K(2001) 1766] 57
2001/546/EC
*Kommissionens beslut av den 11 juli 2001 om inrättande av en rådgivande kommitté med beteckningen "Europeiskt energi- och om transportforum" [delgivet med nr K(2001) 1843] 58
2001/547/EC
*Kommissionens beslut av den 18 juli 2001 om ändring för sjätte gången av beslut 2001/356/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2001) 2225] (1) 61
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top