Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:175:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 175, 28 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 175
44 årgången
28 juni 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2001 av den 27 juni 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1267/2001 av den 27 juni 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiofemte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1268/2001 av den 27 juni 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1269/2001 av den 27 juni 2001 om upphävande av förordning (EG) nr 608/2001 om upphörande av fiske efter nordhavsräka med fartyg under svensk flagg 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1270/2001 av den 27 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1324/96 om fastställande av försörjningsbalansen för risprodukter till Azorerna och Madeira 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1271/2001 av den 27 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1443/98 om fastställande av försörjningsbalansen för risprodukter för Kanarieöarna 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1272/2001 av den 27 juni 2001 om fastställande av en interventionströskel för äpplen för regleringsåret 2001/02 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1273/2001 av den 27 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1274/2001 av den 27 juni 2001 om ändring av bilaga I i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2001 av den 27 juni 2001 om fastställande för regleringsåret 2001/02 av stödbeloppet för ananaskonserver och det minimipris som skall betalas till ananasproducenterna 16
*Rådets direktiv 2001/44/EG av den 15 juni 2001 om ändring av direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdesskatt och vissa punktskatter 17
*Kommissionens direktiv 2001/47/EG av den 25 juni 2001 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden som innebär att Paecilomyces fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97 eller CG 170, ATCC20874) införs som verksamt ämne 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/484/EC
*Beslut nr 4/2001 av ambassadörskommittén för AVS-EG av den 24 april 2001 om arbetsordningen för gemensamma ministerkommittén AVS-EG för handel 24

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 993/2001 av den 4 maj 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 141 av den 28.5.2001) 27
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top