EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:167:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 167, 22 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 167
44 årgången
22 juni 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1222/2001 av den 21 juni 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1223/2001 av den 21 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1224/2001 av den 21 juni 2001 om utfärdande av exportlicens för vin 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1225/2001 av den 21 juni 2001 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 943/2001 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1226/2001 av den 21 juni 2001 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 7
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället 10

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/473/EC
*Rådets beslut av den 4 april 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om att till ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, lägga ett tilläggsprotokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 20
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om att till ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, lägga ett tilläggsprotokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 21
Protokoll om ömsesidigt bistånd mellan myndigheter i tullfrågor 23
Kommissionen
2001/474/EC
*Kommissionens beslut av den 8 maj 2001 om granskning och godkännande av räkenskaperna för de av medlemsstaters utgifter som har finansierats av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) för 2000 års räkenskapsår [delgivet med nr K(2001) 1192] 27
2001/475/EC
*Kommissionens beslut av den 12 juni 2001 om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Italien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 [delgivet med nr K(2001) 1581] 32

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1189/2001 av den 15 juni 2001 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn (EGT L 161 av den 16.6.2001) 33
Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje 2001/401 av den 26 april 2001 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2001/3) (EGT L 140 av den 24.5.2001) 34
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top