EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:118:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 118, 27 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 118
44 årgången
27 april 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 804/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 805/2001 av den 26 april 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2869/2000 och om höjning till 1000000 ton av den stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av vete från 1999 års skörd som innehas av det franska interventionsorganet 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 806/2001 av den 26 april 2001 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 beträffande förvaltningen av en tullkvot för export av mjölkpulver till Dominikanska republiken 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 807/2001 av den 25 april 2001 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 808/2001 av den 26 april 2001 om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 april-30 juni 2000 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 809/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 16
Kommissionens förordning (EG) nr 810/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 22
Kommissionens förordning (EG) nr 811/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 24
Kommissionens förordning (EG) nr 812/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 28
Kommissionens förordning (EG) nr 813/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 31
Kommissionens förordning (EG) nr 814/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 33
Kommissionens förordning (EG) nr 815/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 34
Kommissionens förordning (EG) nr 816/2001 av den 26 april 2001 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 35
Kommissionens förordning (EG) nr 817/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2317/2000 36
Kommissionens förordning (EG) nr 818/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 37
Kommissionens förordning (EG) nr 819/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2097/2000 38
Kommissionens förordning (EG) nr 820/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 555/2001 39
Kommissionens förordning (EG) nr 821/2001 av den 26 april 2001 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 730/2001 40

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlamentet och rådet
2001/331/EC
*Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 4 april 2001 om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna 41
Rådet
2001/332/EC
*Rådets beslut av den 26 februari 2001 om ingående av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Bangladesh om partnerskap och utveckling 47
Samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Bangladesh om partnerskap och utveckling 48
Underrättelse om ikraftträdandet av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Bangladesh om partnerskap och utveckling 56
Kommissionen
2001/333/EC
*Kommissionens beslut av den 13 februari 2001 om fördelning av de mängder av kontrollerade ämnen som tillåts för viktiga användningsområden inom gemenskapen under 2001 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter med ozonskiktet [delgivet med nr K(2000) 4153] (1) 57
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top