EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:099:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 99, 10 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 99
44 årgången
10 april 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 9 april 2001 om förlängning av gemensam ståndpunkt 96/635/GUSP om Burma/Myanmar 1
*Rådets beslut av den 9 april 2001 om utnämning av en chef för Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM) 2
*Rådets beslut av den 9 april 2001 om genomförande av gemensam ståndpunkt 1999/533/GUSP om Europeiska unionens bidrag i syfte att främja det snara ikraftträdandet av Fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar 3
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 709/2001 av den 9 april 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 710/2001 av den 9 april 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 6
Kommissionens förordning (EG) nr 711/2001 av den 9 april 2001 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 8

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/287/EC
*Kommissionens beslut av den 2 april 2001 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av mesosulfuronmetyl i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(2001) 1000] (1) 9
2001/288/EC
*Kommissionens beslut av den 3 april 2001 om ändring av rådets direktiv 93/53/EEG om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar när det gäller förteckningen över nationella referenslaboratorier för fisksjukdomar [delgivet med nr K(2001) 1012] (1) 11
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top