EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:336:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 336, 30 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 336
43 årgången
30 december 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 22 december 2000 om inrättande av Europeiska polisakademin 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000 av den 18 december 2000 om tillträde till accessnät (1) 4
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2888/2000 av den 18 december 2000 om fördelning av tillstånd för lastbilar som körs i Schweiz 9
*Rådets förordning (EG) nr 2889/2000 av den 22 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 vad gäller export av och överföringar inom gemenskapen av produkter och teknik med dubbla användningsområden 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2890/2000 av den 29 december 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2891/2000 av den 29 december 2000 om fastställande av exportbidrag för griskött 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2892/2000 av den 29 december 2000 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2893/2000 av den 29 december 2000 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 22
Kommissionens förordning (EG) nr 2894/2000 av den 29 december 2000 om fastställande av produktionsbidraget för vitsocker som används inom den kemiska industrin 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2895/2000 av den 29 december 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2896/2000 av den 29 december 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2897/2000 av den 29 december 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 30
*Kommissionens förordning (EG) nr 2898/2000 av den 22 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1370/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom grisköttssektorn 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 2899/2000 av den 21 december 2000 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2001 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 2900/2000 av den 21 december 2000 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2001 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 2901/2000 av den 21 december 2000 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2001 37
*Kommissionens förordning (EG) nr 2902/2000 av den 21 december 2000 om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 2001 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000 39
*Kommissionens förordning (EG) nr 2903/2000 av den 21 december 2000 om fastställande av försäljningspriser för fiskeåret 2001 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000 47
*Kommissionens förordning (EG) nr 2904/2000 av den 21 december 2000 om fastställande av referenspriser för fiskeriprodukter för fiskeåret 2001 49
*Kommissionens förordning (EG) nr 2905/2000 av den 29 december 2000 om att öppna tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz och Liechtenstein 52
*Kommissionens förordning (EG) nr 2906/2000 av den 28 december 2000 om öppnande för år 2001 av de tullkvoter som är tillämpliga på importer av produkter med ursprung i Estland, Lettland och Litauen till Europeiska gemenskapen 54
*Kommissionens förordning (EG) nr 2907/2000 av den 28 december 2000 om öppnande för år 2001 av de tullkvoter som är tillämpliga på importer av produkter med ursprung i Tjeckiska republiken, Slovakien, Rumänien, Ungern och Bulgarien till Europeiska gemenskapen 57
*Kommissionens förordning (EG) nr 2908/2000 av den 29 december 2000 om ändring av bilagorna I och II i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 72
*Kommissionens förordning (EG) nr 2909/2000 av den 29 december 2000 om bokföring och redovisning av Europeiska gemenskapernas icke-finansiella anläggningstillgångar 75

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/821/EC
*Rådets beslut av den 20 december 2000 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus - Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001-2005) 82
2000/822/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2000 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om ömsesidiga åtgärder för handelsliberalisering och om ändring av protokollen om jordbruk som bifogas associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien 92
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om ömsidiga åtgärder för handelsliberalisering och om ändring av protokollen om jordbruksprodukter som bifogas associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien 93
Europeiska centralbanken
2000/823/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 16 november 2000 om Bank of Greece inbetalning av kapital och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar samt Bank of Greece inledande överföring av reservtillgångar till ECB m.m. (ECB/2000/14) 110
2000/824/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 14 december 2000 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2001 (ECB/2000/17) 118
2000/825/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 3 november 1998 i dess ändrade lydelse enligt beslut av den 14 december 2000 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker och av ECB:s förluster för räkenskapsåren 1999-2001 (ECB/2000/19) 119
*Avtal av den 16 november 2000 mellan Europeiska centralbanken och Bank of Greece om den fordran med vilken Europeiska centralbanken skall kreditera Bank of Greece i enlighet med artikel 30.3 i ECBS-stadgan m.m. 122
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top