Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:333:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 333, 29 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 333
43 årgången
29 december 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2863/2000 av den 28 december 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2864/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000 om tillämpningsbestämmelser för produkter inom spannmålssektorn för förordningarna (EG) nr 2290/2000, (EG) nr 2433/2000, (EG) nr 2434/2000 och (EG) nr 2435/2000, om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien, Tjeckiska republiken, Slovakiska republiken och Rumänien och om ändring av förordning (EG) nr 1218/96 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2865/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1899/97 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs i rådets förordningar (EG) nr 3066/95, (EG) nr 1727/2000, (EG) nr 2290/2000, (EG) nr 2433/2000, (EG) nr 2434/2000 och (EG) nr 2435/2000, och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2866/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1898/97 om tillämpningsföreskrifter vad avser griskött för den ordning som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1727/2000 och (EG) nr 3066/95 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2698/93 och (EG) nr 1590/94 och om ändring av förordning (EG) nr 2332/2000 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i oktober 2000 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 2867/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2305/95 om föreskrifter för tillämpningen inom grisköttssektorn av den ordning som föreskrivs i avtalen om frihandel mellan gemenskapen, å ena sidan, och Estland, Lettland och Litauen, å andra sidan, och om ändring av förordning (EG) nr 2333/2000 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det första kvartalet 2001 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 2868/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 571/97 om tillämpningsföreskrifter vad avser griskött för den ordning som fastställs i interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergiegemenskapen, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2869/2000 av den 28 december 2000 om inledande av en stående anbudsinfordran för återförsäljning på den inre marknaden av 250000 ton vete från 1999 års skörd som innehas av det franska interventionsorganet 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 2870/2000 av den 19 december 2000 om fastställande av gemenskapens referensmetoder för analys av spritdrycker 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000 av den 28 december 2000 om anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (1) 47
*Kommissionens förordning (EG) nr 2872/2000 av den 28 december 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1859/93 om tillämpning av systemet med importlicenser för vitlök från tredje land 49
*Kommissionens förordning (EG) nr 2873/2000 av den 28 december 2000 om öppnande av en tullkvot för import av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i bilagan till rådets förordning (EG) nr 3448/93 50
*Kommissionens förordning (EG) nr 2874/2000 av den 28 december 2000 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina 52
*Kommissionens förordning (EG) nr 2875/2000 av den 28 december 2000 om öppnande av en tullkvot för import av vissa varor med ursprung i Island som framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i bilagan till rådets förordning (EG) nr 3448/93 53
*Kommissionens förordning (EG) nr 2876/2000 av den 28 december 2000 om att öppna en gemenskapstullkvot för vissa varor med ursprung i Turkiet (2001) 55
*Kommissionens förordning (EG) nr 2877/2000 av den 28 december 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1481/86 om fastställande av priser på färska eller kylda slaktkroppar av lamm på gemenskapens representativa marknader och om registrering av priserna på vissa andra slaktkroppskvaliteter för får inom gemenskapen 57
*Kommissionens förordning (EG) nr 2878/2000 av den 28 december 2000 om ändring av bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import 60
*Kommissionens förordning (EG) nr 2879/2000 av den 28 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2702/1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land 63
*Kommissionens förordning (EG) nr 2880/2000 av den 27 december 2000 om fastställande av en interventionströskel för tomater för regleringsåret 2001 70
*Kommissionens förordning (EG) nr 2881/2000 av den 27 december 2000 om undantag från förordning (EEG) nr 1859/93 om tillämpning av systemet med importlicenser för vitlök från tredje land 71
*Kommissionens förordning (EG) nr 2882/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2331/97 om särskilda villkor för beviljande av exportbidrag för vissa grisköttsprodukter 72
*Kommissionens förordning (EG) nr 2883/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker 74
*Kommissionens förordning (EG) nr 2884/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 76
*Kommissionens förordning (EG) nr 2885/2000 av den 27 december 2000 om fastställande av slutligt stöd för vissa trindsädesslag för regleringsåret 2000/2001 78
*Kommissionens förordning (EG) nr 2886/2000 av den 27 december 2000 om undantag från artikel 31.10 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter beträffande bevis på ankomst till bestämmelseorten då det gäller differentierade bidrag och om tillämpningsföreskrifter för den lägsta bidragssatsen vid export av vissa mjölkprodukter 79
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/77/EG av den 14 december 2000 om ändring av rådets direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet 81

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/819/EC
*Rådets beslut av den 20 december 2000 om ett flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (SMF) (2001-2005) 84

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2764/2000 av den 14 december 2000 om fastställande av orienteringspriserna för fiskeåret 2001 för de fiskeriprodukter som finns upptagna i bilagorna I och II och gemenskapens produktionspris för de fiskeriprodukter som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 (EGT L 321 av den 19.12.2000) 92
Rättelse till rådets beslut 2000/766/EG av den 4 december 2000 om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt protein (EGT L 306 av den 7.12.2000) 92
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top