EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:286:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 286, 11 november 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 286
43 årgången
11 november 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2474/2000 av den 9 november 2000 om fastställande enligt artikel 1.7 i förordning (EEG) nr 3030/93 av den förteckning över textil- och konfektionsprodukter som den 1 januari 2002 skall införlivas i GATT 1994 och om ändring av bilaga X till förordning (EEG) nr 3030/93 och bilaga II till förordning (EG) nr 3285/94 1
*Rådets förordning (EG) nr 2475/2000 av den 7 november 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Republiken Slovenien 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2476/2000 av den 10 november 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 2477/2000 av den 10 november 2000 om fastställande av de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avsättning 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2478/2000 av den 10 november 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2281/2000 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2479/2000 av den 10 november 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2282/2000 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2480/2000 av den 10 november 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2283/2000 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2481/2000 av den 10 november 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2284/2000 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2482/2000 av den 10 november 2000 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2285/2000 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2483/2000 av den 10 november 2000 om fastställande för oktober månad 2000 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2484/2000 av den 10 november 2000 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1 31
Kommissionens förordning (EG) nr 2485/2000 av den 10 november 2000 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2486/2000 av den 10 november 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 33
Kommissionens förordning (EG) nr 2487/2000 av den 10 november 2000 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/691/EC
*Kommissionens beslut av den 25 oktober 2000 om ändring av beslut 97/467/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av kanin och hägnat vilt [delgivet med nr K(2000) 3093] (1) 37
2000/692/EC
*Kommissionens beslut av den 25 oktober 2000 om finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (biologiska risker) [delgivet med nr K(2000) 3094] 38
2000/693/EC
*Kommissionens beslut av den 25 oktober 2000 om att låta referenserna till standarden EN 703 "Lantbruksmaskiner - Ensilageuttagare - Maskinsäkerhet" utgå ur förteckningen över referenser till standarder som offentliggjorts i anslutning till genomförandet av direktiv 98/37/EG [delgivet med nr K(2000) 3104] (1) 40
2000/694/EC
*Kommissionens beslut av den 27 oktober 2000 om ändring för tredje gången av beslut 1999/466/EG och 1999/467/EG beträffande fastställande av en officiellt brucellosfri respektive tuberkulosfri status för nötkreatursbesättningarna i vissa medlemsstater eller regioner i medlemsstater [delgivet med nr K(2000) 3133] (1) 41
2000/695/EC
*Kommissionens beslut av den 31 oktober 2000 om ändring av beslut 2000/551/EG om vissa skyddsåtgärder när det gäller hästdjur som kommer från vissa delar av Amerikas förenta stater som drabbats av West Nile-feber [delgivet med nr K(2000) 3161] (1) 42
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top