EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:269:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 269, 21 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 269
43 årgången
21 oktober 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2329/2000 av den 20 oktober 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2330/2000 av den 20 oktober 2000 om ändring av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2331/2000 av den 20 oktober 2000 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i oktober 2000 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 oktober-31 december 2000 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2332/2000 av den 20 oktober 2000 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i oktober 2000 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2333/2000 av den 20 oktober 2000 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det första kvartalet 2001 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2334/2000 av den 20 oktober 2000 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i oktober 2000 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2335/2000 av den 20 oktober 2000 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under oktober 2000 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern kan godkännas 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 2336/2000 av den 20 oktober 2000 om upphörande av fiske efter skarpsill med fartyg under svensk flagg 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 2337/2000 av den 20 oktober 2000 om upphörande av fiske efter äkta tunga med fartyg under dansk flagg 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2338/2000 av den 20 oktober 2000 om ändring av bilagorna I, II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 2339/2000 av den 20 oktober 2000 om fastställande av de mängder som tilldelas importörer av de kvantitativa gemenskapskvoter som är tillämpliga för 2001 för vissa produkter med ursprung i Kina 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2340/2000 av den 20 oktober 2000 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 32
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon 34
Uttalanden av kommissionen 43
*Rådets direktiv 2000/65/EG av den 17 oktober 2000 om ändring av direktiv 77/388/EEG vad gäller bestämning av vilka personer som skall vara betalningsskyldiga för mervärdesskatt 44

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/634/EC
*Rådets beslut av den 9 oktober 2000 om utnämning av en ordinarie brittisk ledamot i Regionkommittén 47
2000/635/EC
*Rådets beslut av den 9 oktober 2000 om utnämning av en fransk ledamot i Regionkommittén 48
2000/636/EC
*Rådets beslut av den 9 oktober 2000 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén 49
Kommissionen
2000/637/EC
*Kommissionens beslut av den 22 september 2000 om tillämpningen av artikel 3.3 e i direktiv 1999/5/EG på radioutrustning som omfattas av den regionala ordningen för radiotelefontjänster på inre vattenvägar [delgivet med nr K(2000) 2718] (1) 50
2000/638/EC
*Kommissionens beslut av den 22 september 2000 om tillämpningen av artikel 3.3 e i direktiv 1999/5/EG på marin radioutrustning vilken är avsedd att installeras på de havsgående fartyg som inte omfattas av SOLAS för deltagande i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS) och vilken inte omfattas av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning [delgivet med nr K(2000) 2719] (1) 52
2000/639/EC
*Kommissionens beslut av den 13 oktober 2000 om förteckningen över de program för övervakning av BSE som berättigar till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 2001 [delgivet med nr K(2000) 3035] 54
2000/640/EC
*Kommissionens beslut av den 13 oktober 2000 om förteckningen över de program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och de kontrollprogram för att förebygga zoonoser som är berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 2001 [delgivet med nr K(2000) 3036] 56
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top