EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:243:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 243, 28 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 243
43 årgången
28 september 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2027/2000 av den 27 september 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2028/2000 av den 27 september 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den nionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2029/2000 av den 27 september 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2030/2000 av den 27 september 2000 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2031/2000 av den 26 september 2000 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 av den 27 september 2000 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan (1) 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2033/2000 av den 27 september 2000 om fastställande av importtullar inom rissektorn 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2034/2000 av den 27 september 2000 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2035/2000 av den 27 september 2000 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de tio första arbetsdagarna i september 2000 enligt förordning (EG) nr 327/98 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2036/2000 av den 27 september 2000 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 30

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/576/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 18 september 2000 om utnämning av en nederländsk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 32
2000/577/EC
*Rådets beslut av den 18 september 2000 om utnämning av fyra italienska ordinarie ledamöter och sju italienska suppleanter i Regionkommittén 33
2000/578/EC
*Rådets beslut av den 18 september 2000 om utnämning av en belgisk ordinarie ledamot och en belgisk suppleant i Regionkommittén 34
2000/579/EC
*Rådets beslut av den 18 september 2000 om utnämning av en tysk ledamot i Regionkommittén 35
Kommissionen
2000/580/EC
*Kommissionens beslut av den 30 mars 1999 om det statliga stöd som regionen Sardinien (Italien) har infört inom mejerisektorn [delgivet med nr K(1999) 902] 36
2000/581/EC
*Kommissionens rekommendation av den 15 september 2000 om ratifikation av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 182 av den 17 juni 1999 om de värsta formerna av barnarbete och omedelbara åtgärder för att avskaffa dem [delgivet med nr K(2000) 2674] 41
Europeiska gemenskapernas Administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare
2000/582/EC
*Beslut nr 176 av den 24 juni 1999 om återbetalning som företas av den behöriga institutionen i en medlemsstat av utgifter som har uppstått under vistelse i en annan medlemsstat, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 34.4 i förordning (EEG) nr 574/72 (96/249/EG) 42
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top