EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:197:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 197, 03 augusti 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 197
43 årgången
3 augusti 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1719/2000 av den 2 augusti 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1720/2000 av den 2 augusti 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den första delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1721/2000 av den 2 augusti 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1722/2000 av den 2 augusti 2000 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1723/2000 av den 1 augusti 2000 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1724/2000 av den 2 augusti 2000 om fastställande av importtullar inom rissektorn 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1725/2000 av den 2 augusti 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 17
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel 19
*Kommissionens direktiv 2000/48/EG av den 25 juli 2000 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (1) 26
*Kommissionens direktiv 2000/49/EG av den 26 juli 2000 om införande av ett verksamt ämne (metsulfuron-metyl) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/487/EC
*Rådets beslut av den 17 juli 2000 om Europeiska gemenskapens godkännande av de ändringar i avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet enligt vilka en autonom budget skall upprättas för denna organisation 35
2000/488/EC
*Rådets beslut av den 20 juli 2000 om ingående av ett avtal mellan gemenskapen och Republiken Cypern om samarbete på området för små och medelstora företag inom ramen för det tredje fleråriga programmet för små och medelstora företag inom Europeiska unionen (1997-2000) 48
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Cypern om samarbete på området för små och medelstora företag inom ramen för det tredje fleråriga programmet för små och medelstora företag i Europeiska unionen (1997-2000) 49
Kommissionen
2000/489/EC
*Kommissionens beslut av den 18 juli 2000 om ändring av beslut 1999/217/EG om antagande av en förteckning över aromämnen som används i eller på livsmedel [delgivet med nr K(2000) 1722] (1) 53
2000/490/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juli 2000 om ett obligatoriskt system för märkning av nötkött i Danmark [delgivet med nr K(2000) 2157] 57
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top