EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:189:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 189, 27 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 189
43 årgången
27 juli 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1643/2000 av den 26 juli 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1644/2000 av den 26 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2000 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1645/2000 av den 26 juli 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1646/2000 av den 26 juli 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1647/2000 av den 26 juli 2000 om upphörande av fiske efter blåvitling med fartyg under irländsk flagg 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1648/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2075/92 beträffande gemenskapens fond för forskning och upplysning om tobak och om upphävande av förordning (EEG) nr 2427/93 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1649/2000 av den 25 juli 2000 om att bevilja Republiken Moldova den särskilda stimulansordningen till skydd för arbetstagares rättigheter 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1650/2000 av den 25 juli 2000 om fastställande för regleringsåret 2000/2001 av det minimipris som skall betalas till producenter för torkade plommon samt av produktionsstödet för katrinplommon 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 1651/2000 av den 26 juli 2000 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1652/2000 av den 26 juli 2000 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 2000 för den tullkvot för nötkött som föreskrivs i Europaavtalet mellan gemenskapen och Republiken Slovenien kan godkännas 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1653/2000 av den 26 juli 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtionionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1489/1999 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1654/2000 av den 26 juli 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/478/EC
*Rådets beslut av den 20 juli 2000 om utnämning av en tysk suppleant i Regionkommittén 21

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1469/2000 av den 5 juli 2000 om öppnande av tullkvoter vid import av rörråsocker på särskilda förmånsvillkor från AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderierna under perioden 1 juli 2000-28 februari 2001 (EGT L 165 av den 6.7.2000) 22
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1588/2000 av den 19 juli 2000 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (EGT L 181 av den 20.7.2000) 22
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top