Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:078:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 78, 29 mars 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 78
43 årgången
29 mars 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 641/2000 av den 28 mars 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 642/2000 av den 28 mars 2000 om öppnande av importtrancher dels för vete av hög kvalitet och dels för durumvete av hög kvalitet inom ramen för tullkvoterna som avses i förordning (EG) nr 778/1999 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 643/2000 av den 28 mars 2000 om eurons användning i strukturfondernas budget 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 644/2000 av den 28 mars 2000 om fastställande av högsta bidragsbelopp för kvalitetsförbättrande åtgärder avseende olivproduktionen under produktionscykeln 2000/2001 och om undantag från artikel 3.3 i förordning (EG) nr 528/1999 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 645/2000 av den 28 mars 2000 om fastställande av de tillämpningsföreskrifter som krävs för ett korrekt bruk av vissa bestämmelser i artikel 7 i rådets direktiv 86/362/EEG och artikel 4 i rådets direktiv 90/642/EEG om arrangemang för övervakning av gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker 7

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/248/EC
*Rådets beslut av den 20 mars 2000 om principerna, prioriteringarna, de mellanliggande målen och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Cypern 10
2000/249/EC
*Rådets beslut av den 20 mars 2000 om principerna, prioriteringarna, de mellanliggande målen och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Malta 17
Kommissionen
2000/250/EC
*Kommissionens beslut av den 16 november 1999 om det statliga stöd som Italien planerar att bevilja för anläggande av nya skeppsvarv i Oristano (Sardinien) och Belvedere Marittimo (Kalabrien)Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 4839] (1) 23
2000/251/EC
*Kommissionens beslut av den 17 mars 2000 om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av RPA407213 (fenamidon) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknadenText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 699] (1) 26
2000/252/EC
*Kommissionens beslut av den 17 mars 2000 om ändring av beslut 1999/710/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av malet kött och köttberedningarText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 700] (1) 28
2000/253/EC
*Kommissionens beslut av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 97/569/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukterText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 698] (1) 32
2000/254/EC
*Kommissionens beslut av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 94/984/EG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött från vissa tredje länder med hänsyn till ArgentinaText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 703] (1) 33
2000/255/EC
*Kommissionens beslut av den 28 mars 2000 om ändring för andra gången av beslut 1999/789/EG om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i PortugalText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 832] (1) 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top