EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:023:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 23, 28 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 23
43 årgången
28 januari 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 190/2000 av den 24 januari 2000 om att ändra förordning (EG) nr 2320/97 genom vilken det bland annat införs slutgiltiga antidumpningstullar på import av vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Ryssland 1
*Rådets förordning (EG) nr 191/2000 av den 24 januari 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle 4
Kommissionens förordning (EG) nr 192/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 193/2000 av den 27 januari 2000 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de tio första arbetsdagarna i januari 2000 enligt förordning (EG) nr 327/98 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 194/2000 av den 27 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1619/1999 om ändring av vissa fiskekvoter för 1999 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren 9
Kommissionens förordning (EG) nr 195/2000 av den 27 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2993/94 om fastställande av stöd för försörjning av Kanarieöarna med mjölkprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i artiklarna 2-4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 11
Kommissionens förordning (EG) nr 196/2000 av den 27 januari 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter gällande stödens storlek 21
Kommissionens förordning (EG) nr 197/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 27
Kommissionens förordning (EG) nr 198/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2010/1999 35
Kommissionens förordning (EG) nr 199/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1707/1999 36
Kommissionens förordning (EG) nr 200/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1758/1999 37
Kommissionens förordning (EG) nr 201/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/1999 38
Kommissionens förordning (EG) nr 202/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2774/1999 39
Kommissionens förordning (EG) nr 203/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2776/1999 40
Kommissionens förordning (EG) nr 204/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 41
Kommissionens förordning (EG) nr 205/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av exportbidragen för malt 43
Kommissionens förordning (EG) nr 206/2000 av den 27 januari 2000 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2 45
Kommissionens förordning (EG) nr 207/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 47
Kommissionens förordning (EG) nr 208/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 49
Kommissionens förordning (EG) nr 209/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 51
Kommissionens förordning (EG) nr 210/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 52
Kommissionens förordning (EG) nr 211/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 54
*Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär (femtonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 57

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/66/ECSC
*Kommissionens beslut av den 28 oktober 1998 om det stöd som Italien avser att bevilja stålföretaget Acciaierie di Bolzano SpAText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1998) 3439] (1) 65
2000/67/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 1999 om finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av afrikansk svinpest i Portugal under 1999Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 4779] (1) 70
2000/68/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 1999 om ändring av kommissionens beslut 93/623/EEG och om identifiering av hästdjur för avel och produktionText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 5004] (1) 72
2000/69/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 1999 om ändring av beslut 1999/466/EG och 1999/467/EG beträffande fastställande av en officiellt brucellosfri respektive tuberkolosfri status för nötkreatursbesättningarna i vissa medlemsstater eller regioner i medlemsstaterText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 5007] (1) 76
2000/70/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 1999 om godtagande av ett åtagande som gjorts i samband med interimsöversynen av den antidumpningstull som tillämpas på import av vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål med ursprung i bl.a. Ryska federationen 78
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top