Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:315:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 315, 09 december 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 315
42 årgången
9 december 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (Euratom) nr 2587/1999 av den 2 december 1999 om vilka investeringsprojekt som skall meddelas kommissionen i enlighet med artikel 41 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2588/1999 av den 8 december 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 2589/1999 av den 8 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2424/1999 om tillämpningsföreskrifter för den importkvot för torkat benfritt nötkött som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2249/1999 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2590/1999 av den 8 december 1999 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2312/92 och (EEG) nr 1148/93 om närmare bestämmelser för införandet av de särskilda åtgärderna för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med levande nötkreatur och avelshästar 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 2591/1999 av den 7 december 1999 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2592/1999 av den 8 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1826/1999 om ändring av förordning (EG) nr 929/1999 rörande införande, vad gäller vissa exportörer, av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge och om införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på import av sådan lax från vissa exportörer, om ändring av beslut 97/634/EG rörande godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av sådan lax samt om ändring av rådets förordning (EG) nr 772/1999 rörande införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av sådan lax 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 2593/1999 av den 8 december 1999 om ändring av bilagorna I, II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprungText av betydelse för EES (1) 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2594/1999 av den 8 december 1999 om ändring av förordningarna (EG) nr 2243/1999, (EG) nr 2251/1999, (EG) nr 2258/1999 och (EG) nr 2262/1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2595/1999 av den 8 december 1999 om fastställande av importtullar inom rissektorn 34
Kommissionens förordning (EG) nr 2596/1999 av den 8 december 1999 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 37

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/813/EC
*Kommissionens beslut av den 16 november 1999 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Socialistiska republiken VietnamText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 3758] (1) 39
1999/814/EC
*Kommissionens beslut av den 16 november 1999 om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåtenText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 3759] (1) 44
1999/815/EC
*Kommissionens beslut av den 7 december 1999 om antagande av åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnvårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller ett eller fler av ämnena diisononylftalat (DINP), dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), diisodecylftalat (DIDP), di-n-oktylftalat (DNOP) och butylbensylftalat (BBP)Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 4436] (1) 46
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top