Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:280:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 280, 30 oktober 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 280
42 årgången
30 oktober 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2294/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2295/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2296/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 5
Kommissionens förordning (EG) nr 2297/1999 av den 29 oktober 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2298/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2299/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2300/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2301/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av exportbidragen för malt 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2302/1999 av den 29 oktober 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2303/1999 av den 29 oktober 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2304/1999 av den 29 oktober 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2305/1999 av den 29 oktober 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3536/91 om fastställande av sista lagringsdag för skummjölkspulver som försäljs i enlighet med förordning (EEG) nr 3398/91 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2306/1999 av den 29 oktober 1999 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2307/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 213:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2308/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 140:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 3398/91 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2309/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den fyrtioförsta särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2310/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 249:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 1589/87 31
Kommissionens förordning (EG) nr 2311/1999 av den 29 oktober 1999 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2312/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 34
Kommissionens förordning (EG) nr 2313/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 36
Kommissionens förordning (EG) nr 2314/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 38
Kommissionens förordning (EG) nr 2315/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999 av den 22 oktober 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 2317/1999 av den 29 oktober 1999 om ändring av en uppgift i produktspecifikationen för beteckningen Idiazábal som finns upptagen i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 66
*Kommissionens förordning (EG) nr 2318/1999 av den 29 oktober 1999 om undantag från förordning (EG) nr 1370/95 när det gäller dag för utfärdande av exportlicenser inom grisköttssektorn 67
*Kommissionens förordning (EG) nr 2319/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av tilldelning av exportlicenser för export av ost till Amerikas förenta stater under 2000 inom ramen för vissa kvoter enligt GATT-avtalen 68
Kommissionens förordning (EG) nr 2320/1999 av den 29 oktober 1999 om leverans av delade ärter som livsmedelsbistånd 71
Kommissionens förordning (EG) nr 2321/1999 av den 29 oktober 1999 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd 74
Kommissionens förordning (EG) nr 2322/1999 av den 29 oktober 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1701/1999 om inledande av en anbudsinfordran för bidrag eller avgift för export av korn till alla tredje länder 77
Kommissionens förordning (EG) nr 2323/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2176/1999 78
Kommissionens förordning (EG) nr 2324/1999 av den 29 oktober 1999 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2177/1999 79
Kommissionens förordning (EG) nr 2325/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2178/1999 80
Kommissionens förordning (EG) nr 2326/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2179/1999 81
Kommissionens förordning (EG) nr 2327/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2180/1999 82
Kommissionens förordning (EG) nr 2328/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 83
Kommissionens förordning (EG) nr 2329/1999 av den 29 oktober 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 85

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/705/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juli 1999 om statligt stöd från Nederländerna till förmån för 633 nederländska bensinstationer utefter den tyska gränsenText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2539] (1) 87
1999/706/EC
*Kommissionens beslut av den 30 september 1999 om fastställande av tillgängliga belopp för år 1999 inom ramen för den särskilda ramen för bistånd till traditionella AVS-bananleverantörer (rådets förordning (EG) nr 856/1999) [delgivet med nr K(1999) 3097] 122
1999/707/EC
*Kommissionens beslut av den 29 oktober 1999 om vissa skyddsåtgärder med avseende på hästdjur från Amerikas förenta staterText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 3614] (1) 125
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
EFTA:s övervakningsmyndighet
162/1999
*Beslut från EFTA:s övervakningsmyndighet nr 162/1999/KOL av den 9 juli 1999 om att befria Norge från förpliktelsen att på vissa arter tillämpa den rättsakt om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter som det hänvisas till i punkt 1.4 i kapitel III i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (rådets direktiv 69/208/EEG) 126
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top