EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:244:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 244, 16 september 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 244
42 årgången
16 september 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 13 september 1999 om att definiera ämnet 4-MTA som en ny syntetisk drog som skall underställas nödvändiga kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1960/1999 av den 15 september 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 2
Kommissionens förordning (EG) nr 1961/1999 av den 15 september 1999 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1962/1999 av den 15 september 1999 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1963/1999 av den 15 september 1999 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den sjunde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1489/1999 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1964/1999 av den 15 september 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1965/1999 av den 14 september 1999 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1966/1999 av den 15 september 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1758/98 och om höjning till 3150000 ton av den stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det franska interventionsorganet 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1967/1999 av den 15 september 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1760/98 och om höjning till 2838000 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 1968/1999 av den 10 september 1999 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 1969/1999 av den 15 september 1999 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2505/96 såvitt avser en ökning av vissa autonoma gemenskapstullkvoter 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 1970/1999 av den 15 september 1999 om ändring av bilaga III till rådets förordning (EG) nr 1294/1999 rörande frysande av tillgångar och ett investeringsförbud avseende Förbundsrepubliken Jugoslavien 39
*Kommissionens förordning (EG) nr 1971/1999 av den 15 september 1999 om ändring av bilagan till förordning (EG) nr 1084/1999 om fastställande av förteckningen över de behöriga myndigheter som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 900/1999 om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 1972/1999 av den 15 september 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3600/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1973/1999 av den 15 september 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1 42
Kommissionens förordning (EG) nr 1974/1999 av den 15 september 1999 om fastställande av sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring av griskött 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1975/1999 av den 15 september 1999 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 44

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/616/EC
*Arbetsordning för samarbetsrådet EU–Kazakstan av den 20 juli 1999 46
1999/617/EC
*Arbetsordning för samarbetsrådet EU–Krigizistan av den 20 juli 1999 51
Kommissionen
1999/618/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juli 1999 om ett förfarande rörande tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 2299/89 (Elektroniska biljetter)Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2068] (1) 56
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top