Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:188:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 188, 21 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 188
42 årgången
21 juli 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 19 juli 1999 om stöd till folkomröstningen i Östtimor 1
*Rådets gemensamma åtgärd av den 19 juli 1999 om att hålla ett möte mellan stats- och regeringscheferna i Sarajevo i Bosnien och Hercegovina om stabilitetspakten för sydöstra Europa 2
*Rådets beslut av den 19 juli 1999 om ändring av gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP om vapenexport till f.d. Jugoslavien 3
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1579/1999 av den 20 juli 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1580/1999 av den 20 juli 1999 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1581/1999 av den 20 juli 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1582/1999 av den 20 juli 1999 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtioåttonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1574/98 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1583/1999 av den 20 juli 1999 om utfärdande av importlicenser den 30 juli 1999 för tredje kvartalet 1999 för produkter av får- och getkött inom ramen för icke-nationsspecifika tullkvoter enligt GATT/WTO 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1584/1999 av den 20 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1346/1999 om begränsning av giltighetstiden för exportlicenser för vissa bearbetade produkter av spannmål 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1585/1999 av den 20 juli 1999 om försäljning genom anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1586/1999 av den 20 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2632/98 om fastställande av en fast justeringskoefficient för den preliminära referenskvantitet som skall tilldelas varje traditionell aktör inom ramen för tullkvoterna och de traditionella AVS-bananerna för 1999 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1587/1999 av den 20 juli 1999 om försäljning genom periodiskt anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för export samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/1999 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 1588/1999 av den 20 juli 1999 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1289/1999 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 1589/1999 av den 20 juli 1999 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1437/1999 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 1590/1999 av den 20 juli 1999 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1222/1999 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1591/1999 av den 20 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2631/98 om fastställande för år 1999 av de årliga kvantiteter som inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer skall tilldelas nya aktörer 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 1592/1999 av den 20 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2238/93 om följedokument för transport av vinprodukter och om de register som skall föras 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 1593/1999 av den 20 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1893/98 om fastställande av i vilka medlemsstater marknadsföringskampanjer för att främja konsumtionen av druvsaft får genomföras under regleringsåret 1997/1998 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 1594/1999 av den 20 juli 1999 om ändring av villkoren för godkännande av fodertillsatser 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 1595/1999 av den 20 juli 1999 om fastställande av stöd till odling av druvor avsedda för framställning av vissa torkade druvssorter för regleringsåret 1999/2000 37
*Kommissionens förordning (EG) nr 1596/1999 av den 20 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1597/1999 av den 20 juli 1999 om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter inlämnade för levande nötkreatur med en vikt på 80–300 kg inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 1247/1999 kan beviljas 50
Kommissionens förordning (EG) nr 1598/1999 av den 20 juli 1999 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 1999 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern kan godkännas 51

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Regionkommittén
1999/1598/EC
*Ändringar av arbetsordningen antagna av Regionkommittén under den 29:e plenarsessionen den 2–3 juni 1999 53

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1507/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1667/98 och om höjning till 439595 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det svenska interventionsorganet (EGT L 175 av den 10.7.1999) 54
Rättelse till rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (EGT L 85 av den 29.3.1999) 54
Rättelse till kommissionens beslut 1999/354/EG av den 20 maj 1999 om bidragsberättigande av vissa medlemsstaters beräknade kostnader för året 1999 för genomförande av övervaknings- och kontrollsystemet för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 137 av den 1.6.1999) 55
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top