EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:175:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 175, 10 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 175
42 årgången
10 juli 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1502/1999 av den 9 juli 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1503/1999 av den 9 juli 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1504/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1304/1999 om fastställande av exportbidrag för frukt och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1505/1999 av den 9 juli 1999 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1506/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1507/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1667/98 och om höjning till 439595 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det svenska interventionsorganet 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1508/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1123/98 och om höjning till 567036 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg från skördar före 1997 som innehas av det tyska interventionsorganet 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1509/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1232/1999 och om höjning till 350185 ton av den stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1510/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2198/98 och om höjning till 1600325 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1511/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1261/96 om upprättandet av prognostiserade försörjningsbalanser för Kanarieöarna i fråga om de produkter inom vinsektorn som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i artiklarna 2 till 5 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 1512/1999 av den 9 juli 1999 om utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoterna och för traditionnella AVS-bananer för tredje kvartalet 1999 (andra perioden)Text av betydelse för EES (1) 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 1513/1999 av den 9 juli 1999 om fastställande för regleringsåret 1999/2000 av minimipris och stödbelopp för bearbetade produkter av tomater 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 1514/1999 av den 9 juli 1999 om fastställande för regleringsåret 1999/2000 av det minimipris som skall betalas till producenter för torkade plommon samt av produktionsstödet för katrinplommon 38
*Kommissionens direktiv 1999/64/EG av den 23 juni 1999 om ändring av direktiv 90/388/EEG för att säkerställa att telenät och kabeltelevisionsnät som ägs av en enda operatör utgör skilda rättsliga enheterText av betydelse för EES (1) 39
*Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP 43

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet och Kommissionen
1999/445/EC, ECSC
*Rådets och kommissionens beslut av den 29 april 1999 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Kanadas regering om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning 49
Avtal mellan Europeiska Gemenskaperna och Kanadas Regering om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning 50
*Information om tillämpning mellan Europeiska gemenskapen och Kanada av avtalet om internationella normer för humana fångstmetoder mellan Europeiska gemenskapen, Kanada och Ryska federationen 61
*Underrättelse om datum för ikraftträdande av det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter, å andra sidanEGT L 112, 29.4.1999, s. 65. 62
Kommissionen
1999/446/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juni 1999 om ändring av beslut 98/131/EG av den 16 december 1997 om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Sverige för perioden 1 januari 1997–31 december 2001 [delgivet med nr K(1999) 1531] 63
1999/447/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juni 1999 om ändring av beslut 98/122/EG om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Tyskland för perioden 1 januari 1997–31 december 2001 [delgivet med nr K(1999) 1533] 66
1999/448/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juni 1999 om ändring av kommissionens beslut 98/130/EG om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Finland för perioden 1 januari 1997–31 december 2001 [delgivet med nr K(1999) 1534] 68
1999/449/EC
*Kommissionens beslut av den 9 juli 1999 om skyddsåtgärder när det gäller dioxinförorening av vissa animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel eller foderText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2110] (1) 70

Rättelser
Rättelse till kommissionens direktiv 98/82/EG av den 27 oktober 1998 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och produkter av vegetabilikst urspung inklusive frukt och grönsaker (EGT L 290 av den 29.10.1998) 83
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top