Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:120:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 120, 08 maj 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 120
42 årgången
8 maj 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 1
*Rådets förordning (EG) nr 976/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land 8
Kommissionens förordning (EG) nr 977/1999 av den 7 maj 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
Kommissionens förordning (EG) nr 978/1999 av den 7 maj 1999 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den tvåhundratredje särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 17
Kommissionens förordning (EG) nr 979/1999 av den 7 maj 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den trettioförsta särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 18
Kommissionens förordning (EG) nr 980/1999 av den 7 maj 1999 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 239:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 1589/87 20
Kommissionens förordning (EG) nr 981/1999 av den 7 maj 1999 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 982/1999 av den 7 maj 1999 om upphävande av vissa av kommissionens förordningar om färska och bearbetade produkter av frukt och grönsaker 22
Kommissionens förordning (EG) nr 983/1999 av den 7 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2566/98 24
Kommissionens förordning (EG) nr 984/1999 av den 7 maj 1999 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2563/98 25
Kommissionens förordning (EG) nr 985/1999 av den 7 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2565/98 26
Kommissionens förordning (EG) nr 986/1999 av den 7 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2564/98 27
Kommissionens förordning (EG) nr 987/1999 av den 7 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 770/1999 28
Kommissionens förordning (EG) nr 988/1999 av den 7 maj 1999 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 29

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/311/EC
*Rådets beslut av den 29 april 1999 om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000–2006) 30
1999/312/EC
*Rådets beslut av den 29 april 1999 om ändring av beslut 93/383/EEG om referenslaboratorier för kontroll av marina biotoxiner 37
1999/313/EC
*Rådets beslut av den 29 april 1999 om referenslaboratorier för kontroll av bakteriell och viral kontamination av tvåskaliga blötdjur 40
*Information om datum för ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om samarbete om kontroll av prekursorer och kemiska ämnen som ofta används för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen 42
Kommissionen
1999/314/EC
*Kommissionens beslut av den 9 april 1999 om frågeformuläret avseende rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår Text av betydelse för EES[delgivet med nr K(1999) 856] (1) 43

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 925/1999 av den 29 april 1999 om registrering och användning inom gemenskapen av vissa typer av civila jetmotordrivna underljudsflygplan som har modifierats och omcertifierats som bevis på att de uppfyller normerna i volym I, del ii, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, tredje utgåvan (juli 1993) (EGT L 115 av den 4.5.1999) 46
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top